ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสิ่งเสริมแรงที่ทรงพลัง

ขอความผาสุกจงมีแด่ศานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ชีวิตของเราท่านทุกคนเกิดขึ้นในห้วงแห่งกาลเวลาเท่า ๆ กัน การดำรงหน้าที่ได้ตลอดทั้งวันนั้นถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้ว แม้จะมากบ้างน้อยบ้างในช่วงวันก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อโลก เพราะเราเชื่อว่า "ชีวิตปราศจากสิ่งสมบูรณ์" เราจึงต้องพยายามนำพาชีวิตของเราให้ก้าวเข้าไปสู่สิ่งสมบูรณ์มากที่สุด แล้วอะไรละที่เป็นสิ่งสมบูรณ์ที่แท้จริงของชีวิต ถึงแม้เราจะเล่าเรียนจบหลักสูตร ถ้าไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจ ก็ปฏิบัติไม่ถูกและไม่มีทางบรรลุธรรม เราจะรู้อริยสัจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้หน้าที่อริยสัจ และปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจให้สำเร็จ พระพุทธเจ้าตรัสกิจ หรือหน้าที่ต่ออริยสัจสี่ไว้เป็นแผนที่แล้ว คือ


กิจในอริยสัจจ์ หน้าที่ในความจริง

1) หน้าที่ต่อทุกข์ คือ "ปริญญา" แปลว่า กำหนดรู้ให้เท่าทันทุกข์หรือเหตุแห่งปัญหา พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ทุกขัง ปริญเญยยัง" แปลว่า "กำหนดรู้" ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทัน ปริญเญยยัง ใช้เป็นคุณศัพท์ ถ้าใช้เป็นคำนามก็เป็นชื่อของการสำเร็จการศึกษา การเข้าใจอริยะสัจจ์คือการเข้าใจความจริง

- ทุกข์เท่านั้น - เกิดขึ้น

- ทุกข์เท่านั้น - ดับไป

ตัวปัญหาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกขณะ จึงจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจมันอย่างเท่าทันหรือให้ทันท่วงที ที่ทุกข์นั้นๆ เกิดขึ้น การแก้ปัญหาต้องทราบถึงเหตุของมัน (พิจารณาถึงนามรูป / ขันธ์ทั้ง 5 คือทุกข์มองให้ถึงจุดนี้ให้ได้)

2) หน้าที่ต่อสมุทัย คือ "ปหานะ" แปลว่า ละ หรือ กำจัด พอรู้โรคว่าร่างกายของเราป่วยด้วยโรคอะไร ก็ให้รักษาโรคนั้น เช่น ตะปูตำเท้า ต้องรักษาที่เท้า ตรงไปตรงมา หรือถ้าขาปวดไข่ดัน ก็รักษาที่เท้าอยู่ดี เพราะอาการปวดเนื่องมาจากพิษบาดแผลที่เกิดจากตะปูตำ นี้ชี้ให้เห็นจากง่ายไปหายาก ส่วน อื่นๆ ก็ลองให้ไปต่อยอดกันเอง เพราะถ้าเข้าใจสมการแล้วอะไร ๆ ก็ง่ายขึ้น (พิจารณาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งก็จึงมี เมื่อสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้ก็จึงเกิด ฯ)

3) หน้าที่ต่อนิโรธ เรียกว่า "สัจฉิกิริยา" แปลว่า ทำให้ประจักษ์แจ้ง คือ บรรลุถึงนั่นเอง เราต้องมีเป้าหมายว่าเราจะเอาอะไร และทำได้แค่ไหน จุดหมายอะไรที่ต้องการ กำหนดให้ได้และรู้ความเป็นไปได้ในการแก้ไข คนที่ไม่มีความชัดเจนว่าตนต้องการอะไร เขาก็จะเลื่อนลอยทำอะไร ๆ มักจะไม่สำเร็จตามเป้าหมาย การทำให้บรรลุจุดหมายนั้น ต้องทำเป้าหมายและจุดเริ่มต้นนั้นให้ชัดเจน (การพิจารณายกระดับจิตของการตื่นรู้ "ทุกข์เกิดที่จิต - ต้องดับที่จิต")

4) หน้าที่ต่อมรรค เรียกว่า "ภาวนา" แปลว่า บำเพ็ญ คือ ปฏิบัติ ลงมือทำ ทำให้เกิด ทำให้มีขึ้น พอเข้าใจชัดในเหตุทั้งปวงแล้ว ก็มาถึงขั้นลงมือปฏิบัติ เช่น ทราบว่าวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี อยู่ที่ไหน ? อยู่ที่เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย เลขที่อะไร 6763 East Avenue H Lancaster CA 93535 ก็ไปได้สะดวก ส่วนใช้เวลามาก - น้อย ต่างกันนั้นอยู่ที่เป้าหมายและจุดเริ่มต้น


หน้าที่ในความจริงที่จะทำให้มั่นคง

หนักเอา เบาสู้ อยู่ที่ใจ
อยากมี อยากได้ ใจต้องสู้
ขยัน หมั่นได้ ใครก็รู้
ถ้าสู้ รู้อยู่ ไม่อดตาย ฯ

เราจะสร้างวัดนะ วัดของเรานะ พระของเรา อัตตลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของเรา ใส่ใจช่วยกันดูแลรักษานะ ภาพบรรยากาศในงานบุญทอดกฐิน วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ของเราได้ถูกแพร่ภาพไปทั่วโลก ชื่นในมากมีหลากหลายคอมเม้นท์ว่าวัดเราสวยดีนะ บรรยากาศการจัดงาน การลำดับพิธีการวัดของ เรียบง่าย ไหลรื่น ครบถ้วนน่าปลื้มใจ ทุกถ้อยร้อยเรียงคำกล่าวชมชั่งเป็น "สิ่งเสริมแรงที่ทรงพลัง" แม้เบื้องต้นจะลำบากทั้งงานแบกงานหาม ขวานขวยจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง หามรุ่งหามค่ำนับ 3 เดือน ต้องฉันมาม่า/ปลากระป๋อง ฉันข้าวกล่อง ระหว่างทางเหนื่อยกายนะ แต่ด้วยแรงศรัทธาทำให้มีพลัง มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีแสงสว่างนำทาง

สัจจัง เว อมตา วาจา แปลว่า "คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย"

วิจินาติ มุเขนะ โส กะลี กะลินา เตนะ สุขัง นะ วินะทะติ แปลว่า "ผู้นั้นย่อมเก็บโทษด้วยปาก เขาไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น"

ท่านทั้งหลาย วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ของเรานี้มีที่ดินเนื้อที่ 20.26 เอเคอร์ มีบ้าน มีความพร้อมต่อการรับรองสนองบุญใหญ่ อันจะเป็นประโยชน์มหาศาลมั่นคงต่องานดำรงพระพุทธศาสนา ให้เป็นศาสนสถาน สู่การสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ เป็นวัดไทยแห่งแรก แห่งเมืองแลงแคสเตอร์ (The First Buddhist Thai Temple Of Lancaster) วันไหน ๆ ก็ได้ที่ญาติโยมพี่น้องเราสามารถเดินทางไปเยี่ยมชม ไปนมัสการสักการะ หลวงพ่อเพชรมีชัย พระประธานแห่งวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ของเราจึงเจริญพรเรียนเชิญท่านทั้งหลายพร้อมใจสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ไว้ในเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา บอกคำเดียวว่าทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นที่ดี อนาคตดีแน่นอน

"ข้าพเจ้า พระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (หลวงพ่อไสว ชมไกร) ขออุทิศกายใจให้กับพระพุทธศาสนา เพื่อจะทำให้ได้โลกทราบว่า....ศรัทธาในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ศรัทธา มีผลจริง ประโยชน์ในทุกเรื่องราวที่เกิดโดยหน้าที่และความรับผิดชอบในสิ่งที่รักและศรัทธานี้ ข้าพเจ้าขอมอบถวายเป็นรัตนบูชา พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาตมาขอใช้พื้นที่เหลือนั้นให้บทกลอนแทนคำบรรยาย รูปขอจำเริญพร

เป็น อะไร ก็ได้ ถ้าใจพร้อม
หลวง จะยอม ต่อเมื่อ ถูกกฎหมาย
พ่อ เสกสร้าง คุณธรรม ย้ำใจกาย
ไสว ไซร้ ส่องสว่าง กลางเวหา ฯ

ฉายา ใต้ร่มกา - สาวพัสตร์
จันทะ แจ่มจรัส สาดส่องฟ้า
วัณโณ ภิญโญยิ่ง ด้วยเมตตา
ภิกขุ สืบรักษา จรรยาธรรม ฯ

นาม รูป เหตุปัจจัย ให้เกิดขึ้น
สกุล สู้ หยัดยืน อุปถัมภ์
ชม ชื่นจิต ตื่นรู้ คือผู้นำ
ไกร เลิศล้ำ นำชน พ้นทุกข์ภัย ฯ

สร้าง ศิษย์ คิดเป็น ความเห็นชอบ
ฝัน นอกกรอบ ให้รอบรู้ ดูยิ่งใหญ่
เป็น ความสุข สนุกสร้าง กำลังใจ
ทรัพย์ ภายใน คือผ่องใส ในร่มธรรม ฯ