ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความปลอดภัย คือ ความสุข

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้เริ่มต้นจากกระทู้ธรรมท่ามกลางหมู่สงฆ์ ซึ่งมีพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 10 เป็นพระสหธรรมิกที่เดินทางมาจากเมืองไทย ได้แวะมาเยี่ยมมาพัก ฉันภัตตาอาหารเช้าร่วมคณะโภชนา และเช้าวันนี้เป็นเช้าที่อบอุ่นด้วยธรรม ชื่นใจที่มีพระสงฆ์ร่วมกระทำภัตตกิจถึง 5 รูป ประกอบด้วย

1) หลวงพ่อไสว จันทวัณโณ พระธรรมทูต รุ่น 9

2) หลวงลุงพิสิษฐ์ อธิปัญโญ

3) หลวงพ่อถวิล กิตติภัทโท

4) ท่านไพบูลย์ สีลธโช

5) ท่านประกิต ปัญญาธโร พระธรรมทูต รุ่น 10

จึงได้ปรารภเหตุแห่งศีลกถา มีวาระพระบาลีที่ปรากฏใน ขุททกนิกาย เถรคาถาว่า

อาทิ สีลํ ปติฏฺฐา จ กลฺยาณานญฺจ มาตุกํ

ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย

ศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้งอาศัย เป็นประดุจมารดาผู้ให้กำเนิด คุณงามความดีทั้งหลาย เป็นประมุขแห่งกุศลธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น นรชนพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิด

หลวงพ่อถวิลปรารภว่า : โอกาสที่อยู่หลาย ๆ รูปนี้กระผมขออนุญาตปรารภเรื่องศีลจะดีไหม ? หลวงพ่อไสว : ดี ๆ ศีลสามัญญตา ความมีศีลเสมอกัน ทิฏฐิสามัญญตา มีความเห็นตรงกัน เกิดเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม งั้นให้หลวงพ่อถวิลว่าก่อน

หลวงพ่อถวิล : ครับ ๆ เอาแบบเพื่อสังคมหรือตนเอง

หลวงพ่อไสว : เอาเพื่อตนเองก่อน พระพุทธศาสนาให้พัฒนาตนได้ก่อน แล้วสังคมก็จะได้ เพราะมีตนแบบเป็นเครื่องยึด

หลวงพ่อถวิล : ถ้างั้นให้หลวงพ่อไสวว่าไปก่อน

หลวงพ่อไสว : ศีลนำมาซึ่งความสุข ความปลอดภัย และความเป็นปกติทุกอย่าง

หลวงพ่อถวิล : ผมอยากให้อธิบายคำว่าปลอดภัย ศีลทำให้ปลอดภัยยังงัย

หลวงพ่อไสว : - ปฏิบัติศีลข้อที่ 1 ศีลยังความปลอดภัยให้กับชีวิต ไม่ฆ่ากัน ไม่ทับตี ไม่ยิงรันฟันแทงกันและกัน ชีวิตก็ปลอดภัย เมื่อชีวิตปลอดภัย ชีวิตก็มีความสุข ถ้าไม่ปลอดภัยก็หาความสุขไม่ได้

- ปฏิบัติศีลข้อที่ 2 ศีลยังความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของเรา ตัวเราไม่โลภ ไม่ลัก ไม่ฉกฉวย ไม่ขโมย ไม่ฉ้อฉน ไม่คดโกงเงินทอง ไม่เกี่ยวข้องเงินทอนวัด หรือทรัพสินของคนอื่นเขา ปลูกฝังตั้งใจ เราไม่ทำ สอนสั่งให้ลูกหลานของเราไม่ลักไม่ขโมย ชีวิตก็ปลอดภัย มีความสุข หลับสบาย

- ปฏิบัติศีลข้อที่ 3 ศีลยังความปลอดภัยให้กับครอบครัวของเรา ไว้ใจ ว่างใจ เบาใจ ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น มีความซื่อสัตย์จริงใจ ซื่อตรงไม่นอกใจ มันเป็นเหตุให้ชีวิตรักยั่งยืนตลอดไป ปลอดภัยไหม ? มีความสุขไหม ? หลับสบายไหม ?

ที่กล่าวมา 3 ข้อต้นนี้ เป็นเรื่องดีทางกายกรรม (กายกรรม 3) ผู้รู้ข้อแรกเข้าใจถึงข้อ 5 แต่ขออธิบายให้เป็นประโยชน์ทางธรรม เปิดตานอก - ตาใน เปิดหัวใจศึกษาธรรม ให้สิ้นกระความเป็นเบื้องต้น ฯ

- ปฏิบัติศีลข้อที่ 4 ศีลยังความปลอดภัยให้กับบุคคล บริวาร ธุรกิจการค้า สัญญาคำมั่น ต่าง ๆ นานา เรื่องวจีกรรม 4 ไม่ว่าจะเป็นการพูดโกหก การพูดคำหยาบ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ พูดในเรื่องที่ไม่ใช่ ไม่เป็นประโยชน์ ในสังคมใหญ่น้อย ไม่ว่าแต่ยุคไหน ๆ มักเป็นปัญหาซ้ำ ๆ ลองไปตรองดูกัน

::: อันนินทา กาเล เหมือนเทแกลบ
มันไม่แสบ เหมือนเอาตูด ไปครูดหิน
แม้แต่องค์ พระปฏิมา ยังราคิน
คนเดินดิน หรือจะสิ้น คนนินทา :::

เป็นอย่างที่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทำให้เหมือนก้อนหินใหญ่ ที่ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลม หรือคิดว่าเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เมื่อลมอ่อนแรงมันก็หยุดไปเอง

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เคยถูกชาวเมืองด่า ด้วยคำหยาบต่าง ๆ จนพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ขอร้องให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนี พระองค์ถามว่าจะหนีไปไหน พระอานนท์ตอบว่า หนีไปในเมืองที่ไม่มีคนด่า หากมีคนด่าอีกละ ก็หนีอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า อย่าหนีเลย ที่ที่ไม่มีคนด่าไม่มี และคนที่ไม่ถูกด่าก็ไม่มี

ดังพุทธพจน์ที่ไว้ว่า "นัตถิ โลเก อนินทิโต แปลว่า คนที่ไม่ถูกด่า ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก" อานนท์ ไม่มีใครด่าเราได้เกิน 7 วัน

หากเราทำตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าได้ ก็คงมีความสุขดี ใครด่า ใครนินทา เราไม่ตอบโต้ใด ๆ นิ่งเฉย ๆ เขาอยากด่าก็เรื่องของเขา หากด่าได้ถึง 7 วัน ก็คงหมดแรงและสลบไป เราห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาด่าว่าไม่ได้ ก็ห้ามใจเราไม่ให้คิดและด่าตอบ เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขได้ นี่ก็ว่าปลอดภัย

- ปฏิบัติศีลข้อที่ 5 ศีลยังความปลอดภัยให้กับทุกคน เช่น เรื่องยาเสพติดนั้นอันตรายมาก ถ้ามีผู้เสพเข้าไปย่อมทำให้คนดี ๆ กลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1) ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย

2) ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม

3) ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี

4) ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ทำให้หลอนประสาทได้พร้อม ๆ กัน เช่น กัญชา

นี้เฉพาะเรื่องยาเสพติด เครื่องทำลายสุขภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการทำลายตัวเอง และผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน ถ้าไม่มีศีข้อ 5 สังคมฟพังแน่นอน ดังนั้นศีลจึงเป็นไปเพื่อความปลอดภัย หากมีความปลอดภัย ความสุขกาย - สุขใจก็เกิดขึ้น โภคทรัพย์ - อริยทรัพย์ก็เกิดขึ้น ที่สุดแล้วพระนิพพานก็เกิดขึ้น


อานิสงส์ของการรักษาศีล 5

1. อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

2. ทรัพย์สมบัติมีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวี

3. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก

4. ผู้เคารพ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยศีล - สัตย์

5. เป็นผู้มีสติปัญญาดี ทำตนและผู้อื่นให้ได้รับความสุข ความปลอดภัย

ผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีล ย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีลเป็นสมาธิ เป็นปัญญา ผู้มีศีล จึงเป็นผู้หมดเวรหมดภัย รูปขอจำเริญพร

ฝากบอกข่าวเล่าบุญกันด้วยนะ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม ศกนี้ ไปปร่วมบุญร่วมงาน พิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้ามธุปายาส) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด 11911 207Th Street Lakewood CA 90715 โทรศัพท์ (562) 382-3767