ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ท่านพุทธบริษัท ญาติโยมและท่านผู้สนใจในธรรมทุกท่าน คำนิยามที่ว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” เป็นความจริงที่ทุกท่านเห็นด้วยคล้อยตาม เพราะจากที่ทุกท่านประสบการณ์ผ่านวัยมาก็จะเห็นธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ดังนั้นชีวิตคือการเดินทางเป็นไปโดยกายสังขาร และจิตสังขาร เป้าหมายที่เหมือนกันบนความแตกต่าง หมายถึงว่าทางโลกก็มีคติเป็นอย่างหนึ่ง ทางธรรมก็มีคติเป็นอย่างหนึ่ง และการเดินทางนั้น ๆ ได้ทำให้เราทุกคนประสบกับภาวะความจริงเป็นปัจจุบันตลอดเวลา พิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกขณะเป็นปัจจุบัน คือการเจริญภาวนา และเหตุผลที่ทุกท่านใช้สติเพ่งพินิจนั้นจะคล้อยเป็นไปตามเจตคติของแต่ละท่าน ซึ่งจะเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ นั้นขึ้นอยู่ที่บุญ-กุศล และบาป-อกุศล ในใจของแต่ละท่าน

จงเพ่งใจ ในใจ ของใจก่อน ว่าซุกซ่อน ความจริง ไม่จริงไว้

ใครจะรู้ ธาตุแท้ ดีกว่าใจ ซ่อนจริงไว้ ลวงไว้ ใจรู้เองฯ

ชั่ว - ดี อยู่ในใจตน บาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นสามัญสำนึกของผู้ปกติมีศีล - มีธรรม รู้ได้ตามที่ถูกหล่อหลอมกันมาตามจริยธรรมทางสังคม โดยมิต้องจำกัดว่าต้องเป็นศาสนาได้ก็ยังได้


ธรรมะที่นำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

จักร เป็นธรรมที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้ทำความดีสวนกระแสกิเลสได้อย่างเต็มที่ และเป็นอุปการะให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ดังนี้


1. ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนั้น ๆ เหมาะแก่การสร้างความดี ได้แก่

ประเทศที่มีอารยะธรรม มีเสรีภาพ ภรดรภาพ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายกายสบายใจ มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง อาหารและน้ำเป็นที่จัดหาได้สะดวกสบายไม่แร้นแค้น บุคคลเพื่อนพ้องพี่น้องญาติมิตรบริวารที่คบหาเป็นที่วางใจ เบาใจ สบายใจ และในท้องถิ่นที่นั้น ๆ อุดมเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันด้วยมีธรรมะเป็นที่สบายใจ เพื่อให้คนดีได้มีความสะดวกในการสร้างตัว สร้างฐานะ และทำความดีให้มากยิ่งขึ้นไป

2. สัปปุริสูปัสสยะ หมายถึง บุรุษผู้กล้าหาญชาญรู้ สามารถสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นรอบตัว ด้วยการเข้าไปผูกมิตรทำความรู้จักคนดี คอยให้การสนับสนุนคนดี ส่งเสริมให้คนดีถ่ายทอดความรู้ คอยปกป้องภัยอันตราย ความอาจหาญที่จะสู้กับมารหรืออุปสรรคปัญหาทั้งเอาชัยชนะมาเพื่อตน และส่วนรวม และกล้าที่จะยกย่องให้เกียรติคนดี เป็นต้น

3. อัตตสัมมาปณิธิ หมายถึง การตั้งจิตไว้ในศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา การตั้งใจใฝ่ฝันในทางที่ชอบ การตั้งเป้าหมายอนาคตชีวิตที่ดีไว้ ตั้งใจมั่นคงที่จะทำสิ่งที่ดีเป็นสุจริต ปฏิบัติดำเนินไปตามที่ตั้งใจหรือตั้งเป้าไว้โดยวิถีทางที่สุจริต เว้นวิถีทางที่เป็นทุจริต การทำตัวเหมาะสมแก่ภาวะและหน้าที่ของตน รวมไปถึงความฉลาดรู้ในการวางตัว และประมาณตนในที่ต่างๆ เช่น ควรนั่งที่ไหน ควรทำอะไร ควรพูดอย่างไร เช่นไม่ยกตนข่มท่าน เป็นต้น

4. ปุพเพกตปุญญตา หมายถึง การมีบุญวาสนามาก่อน บุญ คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจสงบ ทำให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เป็นประโยชน์ แล้วพูดดี ทำดี ตามที่คิดนั้น บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้น คือตั้งมั่นไม่หวั่นไหว บริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสว นุ่มนวลควรแก่การงาน และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมไว้ในใจได้อีกด้วย

ตัวอย่างผลของบุญ คือ การเป็นผู้มีอายุยืน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีพลานามัยสมบูรณ์ มีผิวพรรณงาม มีอำนาจ มีคนเกรงใจ ร่ำรวยมีโภคทรัพย์มาก ได้เกิดในตระกูลสูง และมีสติปัญญาดี เป็นต้น สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนแต่จะทำบุคคลนั้น ๆ ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ เจริญก้าวหน้าทั้งทางธรรมและทางโลก แล้วใครที่กล่าวว่าปฏิบัติธรรมแล้วอยู่กับที่ ไม่วันรวย ต้องกินต้องโกง คงไม่เข้ากับหัวข้อธรรมที่ยกมาเป็นหลักคิดนี้แล้ว คงไม่ใช่แล้วหากคติคิดเป็นอย่างที่กล่าวนั้น ปฏิบัติธรรม ๆ ไม่รวยให้มันรู้ไป ไม่เจริญให้มันรู้ไป ไม่ชนะอุปสรรคให้มันรู้ไป จริงไหม ? เอาเป็นว่าทำดีแล้วต้องเจริญก้าวหน้า ส่วนรวยน้อยรวยมากให้ขึ้นอยู่ที่ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร และใช้ชีวิตพอเพียง เพราะถ้าเราอยู่จักพอเพียง เราก็จะเพียงพอ

แหมๆ การเดินทางนี้มันชั่งดีจริง ได้เกิดก่อความคิด เกิดกำลังใจ เกิดสัมผัสกับความจริง ที่ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนสู่เป้าหมายต่าง ๆ นั้นอย่างดีเลย หลายท่านที่ไม่ทราบว่าอาตมา กลับไปเมืองไทย ก็ฝากข่าวถึงทุกท่านด้วยนะ ที่โทรไปที่วัดไม่เจอก็ขออภัยด้วย และได้ทราบว่าพี่น้องครอบครัวในตระกูลบรรณปัญญา (ตระกูลใหญ่) ได้สูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักในครอบครัว ก็รู้สึกเสียใจที่มิได้อยู่จัดการพิธีให้ แต่ได้มอบหมายให้พระที่วัดท่านดูแลแล้ว และได้รับรายงานแล้วอนุโมทนากับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สาธุ ๆ

ขณะที่อาตมาเขียนบทความนี้ ตอนนี้อยู่เมืองไทย ก็เขียนที่ยังง่วง ๆ นั้นแหละ เดินทางไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปัชฌายะ ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ “โบราณสอนความกตัญญูกตเวที ว่าพระอุปัชฌายะนั้นเปรียบดังบิดาผู้ยังให้เกิดในพระพุทธศาสนา” ให้กราบบุญไหว้คุณ เคารพยำเกรง สนองงานสนับสนุนโดยชอบธรรม ไม่ประทุษร้ายด้วยกายวาจาและจิตใจ เป็นกัลยาณมิตรประดุจดังปุพการี อยู่ร่วมก็ดี พบเจอที่ไหนก็ดีให้กราบให้ไหว้เคารพนอบน้อม อีกประการหนึ่งคือในปีหนึ่ง ๆ ก็ต้องการกลับไปเยี่ยมญาติโยมพี่น้อง และหลาน ๆ ก็เป็นความหวัง การได้เห็นการกลับมาของ บุคคลคนหนึ่งในฐานะสมาชิกของพี่น้องสายโลหิต แม้นไม่มีอะไร ๆ ได้เห็นหน้า ได้หาข้าวปลาอาหารปฏิสันถาร มันก็มีอะไรมากมายเกิดความจริงที่จะพรรณนาด้วยละ (เรื่องธรรมดา ๆ คือ หัวใจมันอบอุ่นมีพลังนั่นหละ)

อาตมาเตรียมตัวเดินทาง เตรียมของจำเป็นบางอย่าง ๆ ละเล็กละน้อย รวมทั้งของที่ญาติโยมฝากให้หิ้วไปให้ เช่น ยารักษาโรคประจำตัว เสื้อผ้าราคาถูกที่ลงทุนไปซื้อนำติดตัวไปเป็นของฝากพอได้ชื่นใจเกิดไมตรีจิต คนนั้นฝากนิดคนนี้ฝากหน่อยก็สนุกดีมีความสุข สิ่งที่จะบอกว่าเดินทางอย่านำเอา Battery charger ของคอมพิวเตอร์ใส่ลงในกล่องโหลดลงไปในเครื่องนะ อาตมาซื้อใหม่ ๆ ยังมิทันแกะจากกล่องเลย ไปถึงบ้านที่เมืองไทยถึงทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้เอาออกมาตรวจ ประทับการตรวจตราความปลอดภัยด้วย แต่ตัวแล็บท็อปไม่เป็นไร ตัวแบตรีไม่ให้มี ลงในกล่องจึงจะไม่โดนแกะกล่องพิสูจน์

จากวัดทุ่งเศรษฐี 6.30 น. เส้นทางฟรีเวย์สาย 105 ไปสนามบิน ลอสแองเจลิส รถติดยังกะตังเม แต่ก็เป็นเหมือนโชคช่วย สายการบินแจ้งว่า เที่ยวบินเลื่อนจากเวลาเดิม 10.30 น. เป็นบินเวลา 11.00 น. หายใจโล่งในทันใด เที่ยวบินนี้ไปลงพักเปลี่ยนเครื่อง กรุงปักกิ่ง 8.55 ชั่วโมง เดินทางสบาย ๆ ไม่เคยหลับบนที่นั่งม้ายาวในสนามบินไหน ๆ มาก่อนเลย (มีวันนี้แหละ นอนหลับอิ่มไปเลย ไม่รู้ใครเขาจะแอบถ่ายรูปไว้เป็นข่าวรึเปล่า 555)

ในทางโลก ชีวิตคือการเดินทางข้ามมหาสมุทรโอเชียลแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย ผ่านทะเลจีน ผ่านข้ามทวีปถึงทวีป ในการเดินทางก็มีทั้งความกล้า - มีทั้งความกลัว ถ้าเรากังวลใจว่าเสียงภัยอันตรายถึงชีวิตก็ใช่ว่าผิดนะ มันก็เสียงจริง ๆ คิดไปคิดมาก็ไม่ต่างจากกับทางธรรม

ในทางธรรม ชีวิตคือการเดินทางที่สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายยังเวียนว่ายในวัฏฏะ ก็ไม่รู้ เหมือนกันว่ามันจะน่ากลัวเพียงใด ก็ที่กล่าวไว้ เบื้องต้นว่า เป้าหมายที่เหมือนบนความแตกต่าง ก็นึกถึงในบุญกุศลที่ได้สร้างทำมาเป็นกำลังใจ นึกถึงคุณพระรัตนตรัย นึกถึงคุณบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ คิดแต่สิ่งดี ๆ ก็ทำให้เราเจอแต่สิ่งดี ๆ ไม่เป็นไรหรอกทุกคนทุกท่านก็ต้องมีสภาวะเข้ามาให้พิจารณาอยู่เรื่อย ๆ นั่นแหละ ตอนนี้ก็จะบอกข่าวเล่าบุญให้ผู้มีศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาไปพร้อม ๆ กัน เป็นเรื่องบุญประเพณีไหว้ครูประจำปี 2560

กำหนดการจัดงานบุญสงกรานต์ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีไหว้ครูกตัญญูบูชาธรรม สรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ถวายพุ่มผ้าป่า ถวายสังฆทาน แสดงพระธรรมเทศนา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีทราย ยกธงช่อธงไชย เล่นน้ำสงกรานต์ เบิกบานใจได้สุขสันต์ กวดขันการแต่งกายแบบไทย ๆ ให้ตระกานตา พาดผ้าขาวม้าแพรมิ่งมงคลเศรษฐี ร่วมใจสามัคคี สร้างความดีเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรม ความตั้งใจอันเป็นมงคล ถือว่าเป็นการสร้างบุญให้ตัวเองและครอบครัว การสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ การขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตโชคลาภ ให้มีความสุขความเจริญ เงินทองไหลมาเทมา ดุจทรายที่ขนเข้าวัด จัดว่าเป็นกิจกรรมชุมชน ฟื้นฟูศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

บุญสงกรานต์ปีนี้ ไหว้หลวงพ่อเพชรมีชัย ปลอดภัยโชคดี บำเพ็ญบารมีไหว้บรมครูปู่หมอชีวก รับโฉลกบุญราศี ทอดผ้าป่าสามัคคี เติมบารมีให้ตนและครอบครัว ขอเชิญร่วมฉลองปีใหม่ให้รื่นเริงบันเทิงใจในเทศกาล ย้อนยุครำวงให้สดใสชื่นบานขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย พร้อมสรงน้ำพระสงฆ์ ขอคุณพระคุ้มครอง ขอบุญปกป้องรักษา ขอความปรารถนา ของท่านจงสัมฤทธิ์ผลทุกประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ ฯ

อย่างไรต้องขอบคุณขอบใจทุกท่านที่กรุณาอาตมามาโดยตลอด ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน อย่างไรกลับตามกำหนดการที่วางไว้นั้น หลังจากเสร็จภารกิจงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อ กลับมาทำหน้าที่อันดีให้พระพุทธศาสนา ให้วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด อยู่คู่กับบุญ คู่กับศรัทธา ของพี่ของเราดั่งเดิม รูปขอจำเริญพร