ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรทาน การแบ่งปัน ยิ่งให้ ยิ่งได้

ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้อาตมาขอเสนอบทความเป็นสะพานบุญ ชวนพี่น้องที่เคารพนับถือไปแจกอาหารโรงทาน ที่วัดลาวรัตนมงคล เมือง Winchester ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 ท่านทั้งหลายการสร้างบารมีก่อเกิดจากจิตที่เป็นกุศล สืบเนื่องมาจากท่านสมเพียร กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดลาวรัตนมงคล พร้อมด้วยญาติธรรม มาขอพึ่งพาบารมีศรัทธาบารมีของทางวัด และชาววัดทุ่งเศรษฐี ทางเราก็ยินดีที่จะเดินทางไปร่วมบุญกับท่านด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็นำข้าวปลาอาหาร ข้าวสาร 2 กระสอบใหญ่ และอาหารแห้งไปร่วมบุญกับพี่น้องชาวลาวกันมา ได้รับการต้อนรับอย่างดี ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีนั้น

อาตมาเลยตั้งใจขยายเขตบุญ ยกระดับเป็นการที่จะไปแจกอาหารตั้งโรงทาน ในงานบุญกับทางวัดท่านด้วย โดยเฉพาะในงานวันแรก คือเริ่มเสาร์ที่ 7 มกราคม ท่านจัดงาน 9 วัน 9 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาทางไกลที่มีวันหยุดค่อนข้างไม่ตรงกันได้ไปร่วมบุญ มุมหนึ่งอาจมองว่าท่านมาขอบารมีจากเรา แต่อีกมุมหนึ่งอาตมามองว่าเราได้เป็นผู้ให้ เราได้มีโอกาสสร้างวาสนาบารมีฝากไว้ในบวรพระพุทธศาสนา คำว่า ทานัง การให้ทาน เป็นการแจกจ่ายแบ่งปันเกื้อกูลเอื้อเฟื้อ เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 3 อานิสงส์เรื่องทานพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ชัด ดังข้อความที่ปรากฏใน "ทานานิสังสสูตร" (อัง. ปัญจก. ข้อ 35) พระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของทาน ไว้ 5 อย่างคือ


1. ผู้ให้ทาน ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก

2. สัปบุรุษ ผู้สงบ มีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้า ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

3. กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทาน ย่อมขจรขจายไปทั่ว

4. ผู้ให้ทาน ย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ คือมีศีล 5 ไม่ขาด

5. ผู้ให้ทาน เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

แล้วทรงสรุปเป็นคาถาว่า ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัปบุรุษ (คือ มหาบุรุษ หรือพระโพธิสัตว์) สัปบุรุษผู้สงบ ผู้สำรวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ สัปบุรุษเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์แก่เขา เขาได้ทราบชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกนี้ ควรอย่างยิ่งที่เราจะสะสมบุญ มีทานเป็นต้น ให้งอกงามเพิ่มพูนขึ้นในจิตใจของเรา เพราะว่า เมื่อไรที่จิตใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญ เมื่อนั้นกิเลสจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราเลย

พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แก่สัตว์โลกแม้เมื่อทรงแสดงเรื่องทาน ก็ทรงแสดงให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ครบทั้ง 3 ประการ คือ ประโยชน์ในโลกนี้ ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่ง คือ มรรค ผล นิพพาน ด้วยเหตุนี้ จึงควรทำใจให้เลื่อมใส บำเพ็ญทานให้เกิดประโยชน์ทั้ง 3 ประการ จึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างแท้จริง มีท่านผู้รู้กล่าวไว้เป็นบทกลอนว่า

ให้ผู้ใด ด้วยใจ ใสพิสุทธิ์ ให้เป็นจุด เริ่มต้น ควรค้นหา
ให้อามิส เป็นทาน ธรรมดา ให้ธรรมะ ดีกว่า สิ่งอื่นใด

ให้สิ่งใด ด้วยใจ ที่ใสสด ให้ช่วยลด ความโลภ ความอยากได้
ให้มิหวัง ผลตอบแทน สบายใจ ให้อภัย เป็นสิ่งดี ที่ควรทำ

ผู้ที่ให้ ย่อมเห็น เป็นที่รัก ผู้ที่ให้ ประจักษ์ ใจอิ่มหนำ
ผู้ที่ให้ ก่อบุญ เกื้อหนุนนำ ผู้ที่ให้ ย่อมสุขล้ำ อยู่ภายใน

การมอบให้ ด้วยใจ อันพิสุทธิ์ ย่อมผ่องผุด งามงด จิตสดใส
ธรรมะอื่น จักงอกงาม ตามกันไป ขอเชิญให้ ทุกท่าน ทำทานเทอญ ๚


และอีกประการหนึ่ง ท่านพระอาจารย์สมเพียรได้สั่งซื้อของใช้เกี่ยวกับวัดและในการจัดศาสนพิธีมามายหลายรายการ จาก LAX-C เรียกว่ามาแลคซีที่เดียวได้ของครบวงจร อาตมาว่าแลคซี คือศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ก็พูดให้ฝ่ายบริหารการตลาดท่านหน่อย เพราะท่านเป็นสปอร์นเซอร์ให้กับทุกๆ วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิฟอร์เนีย การนี้ท่านสมเพียรได้ขอไปทางฝ่ายข่าวของ น.ส.พ. ไทยแอลเอ ขอลงข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญเป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายข่าวขอมาทางคอลัมน์อาตมา ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ก็จัดเต็มไปเป็นเรื่อง ๆ กันเลย ส่วนศรัทธาท่านใดจะเดินทางไปโดยครอบครัวของตนเอง หรือชักชวนกันไปพร้อมเพื่อนพ้องพี่น้องญาติมิตร ก็ตกลงกันตั้งแต่เนิน ๆ หรือจะร่วมอนุโมทนาบุญไปกับวัดทุ่งเศรษฐี หลวงพ่อไสวก็มีคุณป้าพะเยาว์ ชอบชม เป็นหัวหน้าทีม พร้อมแล้วที่จะหอบครัววัดทุ่งเศรษฐี ไปตั้งโรงงาน อุ้ย....ไปตั้งโรงทาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ (562) 716-8506, (562) 382-3767 พบกับธรรมะสมสมัยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า ฝากรายละเอียดของงานท่านสมเพียร ภาคภาษาอังกฤษไว้ท้ายบท อาตมาได้เห็นความพยายามของท่านโจเซฟ ประสาสุข ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งของวัดลาวรัตนมงคล ที่พยายามรวบรวมหาข้อมูลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษท่านใช้ได้ ศัพท์ทางศาสนาบางคำก็ไปเหมือนที่อาตมาใช้ในมหาวิยาลัยหรอกแต่เข้าใจได้นั้นก็ถือว่า OK. พบกันใหม่ รูปขอจำเริญพร


WELCOME To The
9 Day Maha Boun Somphod Phra January 7th – 15th 2017
WAT RATTANAMOUNGKHOUNE – WINCHESTER
33170 Leon Road, Winchester, California 92596

Sawatdee and Happy Holidays to Everyone! Start 2017 with a new beginning, “Out with the Old(Bad) and In with the New(Good)!” Wat Rattanamoungkhoune – 501(c)(3)NPO, Winchester, will be holding a very special 9 Day Historic Ceremonial Event, Maha Boon Somphod Phra. The Temple will be performing 5 Sacred Somphod Phra Buddhist Religious Ceremony during one event. The program will start early morning on Saturday January 7th at 9am with Thak Baht at 10:30am, with a 9 Day Burg Phra Ned Ceremony (9pm-6am) and then end the event with Thak Baht as well at 10:30am on Sunday January 15th, 2017.

This is a Historic Event because it comes around only every 2,500 years and the Temple will perform 5 Sacred Ceremony Rituals. During this 9 day event, you can expect traditional Lao food/beverages, not only will there will be Thak Baht, but Monk sermons, chants, prayers, blessings and daily ceremonies. The Venerable Somphiane Manivong Abbott will be leading an assembly of Monks in performing these 5 Sacred Ceremonies of Somphod Phra; Burg Phra Ned (Envoke/Awaken Buddha Statue), Somphod Phra Srivali, Somphod Phra Maha Phom, and Karma Rituals (Cleansing of the Bad Karma) and a special appearance by Ya-Chao (Ya-Phor Sengaloune) to perform a very special “Phortisat Nark” Ceremony.

The Temple welcomes and highly encourage everyone to attend, as well as to invite as many people to participate in this special 9 Day event. These Sacred Ceremonial process is the best opportunity for people, current devotees and beginners, to practice being a Buddhist and to learn more about Buddhist Religion, Customs and Traditions. Attendees and Patrons are encourage to partake in the Somphod Phra Rituals to “Jum Sin” by wearing an all White clothing, this practice act of benevolence as a Buddhists will earn you high Merits (Boon). For this ceremony, please be in a semi-formal attire (clothing cannot be in Red or Black), no shorts, no jeans, women are encourage to wear sinh (traditional Thai/Lao dress skirts, no pants).

As a Buddhist, these traditional ceremonial practice is one of the most effective ways to learn how to receive high Merits and as a way to improve upon Ones’ Karma, offering salvation in the form of a final extinction of Ones’ being and therefore be release from the Cycle of Births and Deaths. Attendees will have several opportunity to earn Merits during this 9 Day event; by partaking in all or part of any of the 5 Somphod Phra Ceremonies, the 2 day of Thak Baht (Food Offering), have a “Gong Boon”, Donate Tien Xai (Candles) to burn during the rituals, any form of donations (money, food, beverage) or even to just volunteer your valuable time, and lastly but not the lease to just visit to say hello to the Monks at the Temple.

Please come, you don’t want to miss out on this “Once in a Life Time, Historic Event!”

For more information and details, please contact the Rattanamoungkhoune Temple:

Ven. Somphiane Abbott (209) 678.5379 (Lao & Thai), Monk Joseph – (415) 666.5355 (English) Donations and Charities are humbly accepted and Welcomed! Your support and donations are the foundation and the pillars of Rattanamoungkhoune Temple Winchester – 501(1)(c) NPO.

''Our upmost respect and homage to Lord Buddha, Thankful & Grateful for your Heavenly Benevolence! Satu Satu Satu''