ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพระธรรมจะไม่เหือดแห้ง เพราะถ้าผู้คนไม่แล้งน้ำใจ

น้ำห้วย น้ำหนอง น้ำคลองเย็นใส
สายธาร กว้างใหญ่ สายน้ำชุ่มฉ่ำ
ไม่ชุ่ม ฉ่ำเย็น เช่นน้ำใจงาม
คุณค่า เลิศล้ำ เพราะน้ำใจดี ฯ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้น้ำใจงาม ผู้ใฝ่บุญใฝ่ธรรมทุกท่าน คนดีมีน้ำใจ มาจากผู้จิตมีเมตตา พุทธพจน์บาลีว่า "โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" (เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก) วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ปีนี้มีพระสงฆ์จำพรรษา 4 รูป และในฤดูกาลเข้าพรรษา ก็ยังคงจัดให้มีบุญมหาชาติ รวมญาติสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

๑ ไตรมาส ถึงพร้อม อัตตสัมปทา

๓ เดือน เข้าพรรษา สร้างค่าความดีให้โลกจำ

ทุกวันอาทิตย์ ตลอด 3 เดือน เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ "มหาชาติชาดก" การบำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ ของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ อันควรค่าแก่การศึกษาให้แตกฉาน เพื่อประโยชน์แก่สังคมในยุคปัจจุบัน ตราบใดที่ประชาชนฟังเทศน์มหาชาติ ครบ 13 กัณฑ์ ตราบนั้นพระพุทธศาสนาจะยังความมั่นคงอยู่สืบไป

ผู้ประสงค์สนับสนุนรับเป็นเจ้าภาพก็ส่งรายนามเจ้าภาพและครอบครัว ร่วมผู้จองเป็นเจ้าภาพถาวยกัณฑ์เทศน์ พร้อมเดินทางไปร่วมบุญที่วัดในวันที่รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ หรือส่งเช็คส่งเงินฝากไปทำบุญ ร่วมสร้างคุณบำเพ็ญประโยชน์ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา โดยบุญมหาชาติจะเริ่มต้นจัดเทศนากัณฑ์แรกในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม ศกนี้

ท่านทั้งหลาย เจ้าภาพในแต่ละกัณฑ์ ก็แปลว่า ผู้รับเป็นเจ้าภาพส่วนนั้น, วรรคนั้น, ตอนนั้น, เป็นต้น เรื่องราววรรณกรรมเทศน์มหาชาติมีเนื้อความยาวมาก จึงถูกแบ่งออกเป็นตอนๆ แต่ละตอนก็เรียกว่ากัณฑ์ เช่น เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก ถูกแบ่งเป็น 13 ตอน เรียกว่ามี 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา ดังนี้

1) กัณฑ์ทศพร มี 19 พระคาถา

2) กัณฑ์หิมพานต์ มี 134 พระคาถา

3) กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี 209 พระคาถา

4) กัณฑ์วนประเวศน์ มี 57 พระคาถา

5) กัณฑ์ชูชก มี 79 พระคาถา

6) กัณฑ์จุลพน มี 35 พระคาถา

7) กัณฑ์มหาพน มี 80 พระคาถา

8) กัณฑ์กุมาร มี 101 พระคาถา

9) กัณฑ์มัทรี มี 90 พระคาถา

10) กัณฑ์สักกบรรพ มี 43 พระคาถา

11) กัณฑ์มหาราช มี 69 พระคาถา

12) กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี 36 พระคาถา

13) กัณฑ์นครกัณฑ์ มี 48 พระคาถา


การบูชากัณฑ์เทศน์แบบบูรณาการ

นอกจากจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิด ทาน ศีล ภาวนา แล้ว อานิสงส์การจัดให้มีเทศน์มหาชาติ หากแต่ให้เกิดการรักษา ส่งเสริม สืบต่อ ศีลธรรมสังคม วัฒนะธรรมประเพณี อย่างน้อยตลอด 1 ไตรมาส สร้างคุณความดี 3 เดือน สร้างบารมีในบรวรพระพุทธศาสนา ได้ร่วมสร้างวัดวาอารามให้เป็นแก่นสาร เป็นที่พึงทางจิตวิญญาณประดุจเป็นหยูกยารักษาใจ ให้เกิดก่อความสามัคคีพร้อมใจกันรักษาไว้ซึ่งวิถีชาวพุทธผู้ตื่นรู้


การแสดงพระธรรมเทศนา

ส่วนของการบริหารเวลา เนื่องจากช่วงฤดูที่เข้าพรรษาในท้องถิ่น เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย เป็นช่วงที่อากาศร้อน ถึงร้อนมาก ดังนั้นทางวัดกำหนดให้แสดงธรรม เริ่มจากตอนเช้า เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ต่างจากทุก ๆ ปีที่จัดมานั้น จะจัดเทศน์ตอนบ่ายโมงเป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นวัดตั้งอยู่เมืองเคลวูด ห่างกัน 2 ชั่วโมง ปัจจุบัจที่ย้ายมาประจำอยู่เมืองแลงแคสเตอร์ ช่างฤดูเข้าพรรษาอากาสร้อนมาก ปีนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เมาะแก่ปฏิรูปเทส หรือถิ่นที่เหมาะในการสร้างบารมี


ลักษณะของปฏิรูปเทส

ปฏิรูปเทส ทำเลที่เหมาะในการสร้างบารมีนั้น พระพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ 4 สถานด้วยกัน คือ

1.อาวาสที่อยู่สบาย เป็นธรรมชาติที่ร่มรื่น ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป เหมาะในการเจริญภาวนา

2.อาหารเป็นที่สบาย มีปัจจัยสี่เป็นที่ไม่อัตคัดขัดสน ข้าวปลาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน

3.บุคคลเป็นที่สบาย มีคณะมีบุคคลที่ประกอบด้วย ศีลสามัญตา ทิฏฐีสามัญตา มีความรักสามัคคี มีการเสียสละบำเพ็ญตนเพื่อการสร้างบุญบารมีร่วมกัน

4. ธรรมะเป็นที่สบาย คือ ในประเทศชาติบ้านเมืองนั้น มีกฎหมาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีการรักษา ส่งเสริมศีลธรรมสังคมเพื่อความสงบสันติ

อย่าลืม !!! ร่วมบุญมหาชาติ รวมญาติสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ร่วมกำลังแรงกาย แรงใจเต็มที่ ร่วมสร้างบารมี สละทรัพย์บำรุงวัดให้วิวัฒน์พัฒนาก้าวหน้าไกล สาธุ สาธุ สาธุ

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster CA 93535 โทรศัพท์ (661) 946-3335 โอนทาง Zelle (562) 249-3789 ส่วนเช็คสั่งจ่าย Payable to : Buddhist Meditation Society เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก รูปขอจำเริญพร