ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร



บุญ คือ สะพานแห่งโอกาส

เจริญธรรม ท่านพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลาย สัปดาห์นี้อาตมามีโอกาสได้พาญาติโยมเดินทางไป เยี่ยมชมบารมีท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบัวหลวงไทย ท่านหลวงพ่อประเสริฐ อิทฺธิญาโณ ท่านต้อนรับดีมาก ถามไถ่สนทนาเป็นกันเอง แนะนำให้รู้จักหยูกยา พืชผักสมุนไพรต่าง ๆ และท่านแนะนำวิธีดูแลรักษาสุขภาพกาย - จิตใจ ว่าวิธีป้องกันวิธีระงับโรคนั้น ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เป็นต้นฯ วัดพระธาตุบัวหลวงไทย คงน้อยคนที่จะไม่รู้จัก ตั้งอยู่ที่ 22936 State Highway 202, Tehachapi, CA 93561 Tel. 661-822-8932 อาตมาได้มาที่วัดต้องบอกว่า บุญ คือ สะพานแห่งโอกาส จริง ๆ ผู้มีบุญ มีโอกาสสร้างความดีงามได้มาก หากกล่าวถึงสารัตถะแห่งพระสูตร เราจะเพลิดเพลินมาก เมื่อได้เพียรศึกษาด้วยจิตใฝ่รู้ เช่น สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระมหาวิหารเชตวัน เขตพระนครสาวัตถี ได้ตรัสหลาย ๆ พระสูตร เช่น :-


ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรม

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

1. สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเท้าก็ดี สองเท้าก็ดี สี่เท้าก็ดี ที่เท้ามากก็ดี มีรูปก็ดี ไม่มีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไม่มีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดี พระตถาคตเจ้า อันบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย มีความไม่ประมาทเป็นมูล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ประชุมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่านั้น

2. รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมด ย่อมถึงความรวมลงใน ร้อยเท้าช้าง ๆ ชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้น เพราะความเป็นของใหญ่ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

3. กลอนทั้งหมดของเรือนยอดย่อมไปหายอด ย่อมน้อมไปสู่ยอด ย่อมรวมอยู่ที่ยอด ๆ ชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดของกลอนเหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย ก็ฉันนั้น เหมือนกัน ฯลฯ

4. กลิ่นหอมที่เกิดแต่รากชนิดใดชนิดหนึ่ง กฤษณาชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดแห่งหอมที่เกิดแต่รากเหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

5. กลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่ง จันทน์แดงชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดของกลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นเหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

6. กลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง ดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดแห่งกลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกเหล่านั้น ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

7. พระราชาน้อยเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเป็นอนุยนต์ไปตามพระเจ้าจักรพรรดิ ๆ ชาวโลกกล่าวว่า เป็นยอดของพระราชาเหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

8. แสงสว่างแห่งดวงดาวเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ 16 อันบัณฑิตแบ่งออกแล้ว 16 ครั้ง ของแสงสว่างแห่งดวงจันทร์ ๆ ชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งแสงสว่างเหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

9. ในสารทฤดู เมื่อฝนขาดจากเมฆแล้ว ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้า กำจัดความมืดที่มีในอากาศทั้งหมดแล้ว ย่อมส่องแสง แผดแสงและแจ่มกระจ่างฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ

10. แม่น้ำใหญ่ ๆ สายใดสายหนึ่ง คือ แม่น้ำคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แม่น้ำเหล่านั้นทั้งหมดโน้มไป น้อมไป โอนไปสู่สมุทร ๆ ชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดแห่งแม่น้ำเหล่านั้นฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ" (ข้อความจาก อัง. 24 / อัปปมาทสูตร / 15 / 21-23) ความไม่ประมาทจึงเป็นยอดแห่งธรรมที่ดีงามทั้งสิ้น ฉะนั้นการมีชีวิตที่ดีต้องไม่ประมาท ชีวิตที่ไม่ประมาทก็ไม่มีทุกข์ และจงเรียนรู้ความทุกข์ที่เป็นธรรมดาทั้งหมดว่า เป็นธรรมดา ๆ


ความทุกข์ 10 ประเภทที่ควรรู้

ความทุกข์ 10 ประเภทนี้จะเกิดกับเราทุกวัน ทุกเวลา จะหลีกหนีไปจากทุกข์เหล่านี้นั้นแสนยาก เราต้องเรียนรู้มัน ว่ามีธรรมชาติเป็นเช่นไร ได้แก่

1. สภาวทุกข์ ทุกข์ประจำสังขาร คือ เกิด แก่ เจ็บ และตาย

2. ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จร คือ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส

3. นิพัทธทุกข์ ทุกข์เนืองนิตย์ คือ หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจาระ - ปัสสาวะ

4. พยาธิทุกข์ ทุกข์เพราะโรคต่าง ๆ

5. สันตาปทุกข์ ทุกข์เกิดจากกิเลส คือ โลภ โกรธ และหลง

6. วิปากทุกข์ ทุกข์เกิดจากกรรมเก่าตามมาให้ผล

7. สหคตทุกข์ (วิปริณามทุกข์) ทุกข์เกิดจากโลกธรรม 8

8. อาหารปริเยฏฐิทุกข์ ทุกข์เกิดจากการหาอาหาร

9. วิวาทมูลกทุกข์ ทุกข์เกิดจากการทะเลาะวิวาท

10. ทุกขขันธ์ ทุกข์รวบยอด คือ ความยึดมั่นในขันธ์ 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นตัวตนของเรานั่นแลฯ


ท้ายที่สุดแห่งสัปดาห์นี้ อาตมาและคณะสงฆ์ พร้อมด้วยพี่น้องชาววัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลมหากุศล แห่งบารมีมหาบารมี แห่งท่านเจ้าอาวาสวัดบัวหลวงไทย (ท่านหลวงพ่อประเสริฐ อิทฺธิญาโณ) เมือง Tehachapi ที่ท่านเมตตา รักษาผู้เจ็บไข้ที่ไปพบท่านในวันนั้น และท่านได้เมตตามอบ "พระพุทธชินราช" สูง 5 ฟุต ให้กับอาตมา เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งอาตมาที่ปลื้มใจที่สุด พร้อมนี้ท่านรับนิมนต์ที่จะเดินทางมาโปรดญาติโยมพี่น้องชาววัดทุ่งเศรษฐี ในเดือนธันวาคมศกนี้ สาธุชนท่านผู้ติดตามคอลัมส์ธรรมะสมสมัยทุกท่าน วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม อุดมโชค อุดมธรรม เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมา และจะเป็นวันประดิษฐาน พระพุทธชินราช" เพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล จะมีพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมงคลคาถาเสริมบารมี พิธีเริ่ม 10:30 น. เป็นต้นไป ภาคบ่ายก็มีเทศน์มหาชาติธรรมาสน์ทอง จึงขอส่งบุญ ทาน การกุศล ส่งความสุข ความโชคดี มายังทุกท่าน ขอให้สมเหตุปารถนาที่ได้ทำดีไว้ด้วยตลอดกาล ทุกท่านทุกคนคนเทอญ รูปขอจำเริญพร