ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ที่สัมผัสได้

ท่านสาธุชนทั้งหลาย จิตเราสัมผัสอยู่ในเรื่องใด ใจก็จะเกิดกระบวนการทางความคิดในเรื่องนั้น ๆ ส่วนบริสุทธิ์ยุติธรรม หรือไม่ เอาเหตุปัจจัยที่นิยามไว้เป็นตัวตั้ง นี้เป็นเบื้องต้นของจิตที่บริสุทธิ์สะอาด และปราศจากมลทินโทษ ความสว่าง สงบสันติก็บังเกิดในกระบวนการคิด เพราะที่จิตเราสัมผัสอยู่ในเรื่องใดนั้น ย่อมเป็นพื้นฐานในทางกระบวนการคิด กระบวนการคิดจึงมีต้นทุนมาจากพื้นฐานทางจิตใจ ถ้ามีสติเป็นที่ตั้ง ความคิดทั้งหมดก็ประกอบเหตุผลเป็นธรรม ถ้าประกอบด้วยความชอบ ความชัง ความหลงผิด และความกลัว หรือที่เรียกว่าอคตินั้น เหตุผลทั้งหมดก็จะไม่เป็นธรรม ดังนั้นนิยามหรือกรอบกระบวนการทางความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ


"ความคิดกระบวนการงานของจิต
ย่อมเป็นสิทธิ์คิดได้ในพื้นฐาน
ตามสิทธิมนุษยชนคนต้องการ
ใช้สิทธิ์ผ่านมาตรฐานรัฐธรรมนูญ ฯ

ปรัชญาทางกฎหมายให้ประโยชน์
ไม่เลสโจทย์อำนาจใดแห่งไอศูรย์
ผลกฎหมายคุ้มครองไว้ให้เกื้อกูล
เป็นต้นทุนหนุนศีธรรมงามแท้เอย ฯ"

พรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ที่สัมผัสได้

การบวชเนกขัมมจารินี เป็นชื่อเรียกผู้สมาทานถือศีล 8 คือบวชโดยไม่โกนผมถือพรหมจรรย์ แปลว่า การประพฤติประเสริฐ ประพฤติอย่างพรหม ก็ไม่ได้จำกัดว่าที่บ้านหรือที่วัด ถ้าประพฤติที่ใดได้ก็ประพฤติให้สมควรแก่ธรรม คือการตั้งตนไว้ชอบนั้นเอง อย่างการถือศีลพรหมจรรย์อยู่ร่วมกันที่วัด จำแนกกลุ่มให้งาม เช่น ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 นั้นชื่อได้ว่า ศีลพรหมจรรย์ มีความหมายว่า การประพฤติอย่างเต็มที่ ติดต่อกันในระยะหนึ่ง หรือเป็นการปฏิบัติตลอดชีวิตก็ดี อย่างนี้เรียกให้ง่ายว่า ประพฤติ พรหมจรรย์ อย่างการบวชเนกขัมมจารินี ถือศีล 8 นี้ ซึ่งทำได้ทุกคนทั้งเพศชาย - เพศหญิง


พรหมจรรย์คือความสะอาดกาย - ใจ

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารับแจ้งจากลูกศิษย์ที่มลรัฐมลรัฐเท็กซัส ซึ่งเคยมาประพฤติพรหมจรรย์ บวชเนกขัมมจารินี ถือศีล 8 ได้ขออนุญาติมาว่าเพื่อน ๆ ชวนไปบวชที่วัดใกล้บ้านจะขอไปประพฤติธรรมกับเพื่อน ๆ ได้ไหม ? เป็นคำขออนุญาตที่น่ารักมาก ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นสิ่งควรส่งเสริม เมื่อได้ไปถือบวชก็ได้ส่งภาพบรรยากาศการประพฤติพรหมจรรย์ บวชเนกขัมมจารินีมาให้ และบอกถึงความสุขจากที่สัมผัสในสัปปายสถานนั้น พร้อมการปฏิบัติธรรมกับกัลยาณธรรมได้เกิดปีติ พรหมจรรย์คือความสะอาดกาย - ใจ ดังคำกล่าวที่ว่า "สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญจิต" การสร้างบารมีเป็นเรื่องเฉพาะตน และต้องเป็นเรื่องกระทำอย่างต่อเนื่อง เช่น :-

- ทำเรื่องวุ่นให้เป็นเรื่องว่าง

เท่ากับการปล่อยวาง "ปล่อยวางรู้ว่าวาง ถ้ารู้วางก็รู้เบา ไม่รู้วางไม่รู้เบา ผู้โง่เขลาไม่เข้าใจ"

- ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก

เท่ากับการเจริญสติ "สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา ผู้มีสติ มักทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ผู้มีอคติ มักทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่"

- ทำเรื่องทุกข์ให้เป็นเรื่องสุข

เท่ากับการได้ปัญญาธรรม คือเข้าใจกิจในอริยสัจจ์เช่นคำว่า "ทุกขัง ปริญเญยยัง" กล่าวให้ชัดว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อกำหนดรู้ ไม่ได้มีไว้เพื่อแบกหาม, หรือ ทุกข์มีไว้เพื่อแก้ ไม่ได้มีไว้เพื่อปวดหัว


พรหมจรรย์เป็นเรื่องเฉพาะตน

- เป็นวิธีการบำเพ็ญตบะชำระกรรมที่ผูกมัดรัดตรึงมาทางความคิด

- เป็นพฤติการวิธีที่บัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน

- เป็นวิธีบริหารการสร้างบารมีที่ให้ความบริสุทธิ์เฉพาะตน

- เป็นวิธีการขัดเกลาฝึกฝนให้ชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา

- เป็นหนทางวิธียกจิตเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานด้วยปัญญาธรรมที่เกิดในตน


ดังนั้น ผู้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ จึงถือได้ว่าได้เป็นผู้ประพฤติวัตรอันประเสริฐเช่นเดียวกับพระ อริยะเจ้าทั้งหลายในกาลก่อน ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราได้กระทำหน้าที่ต่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสนธรรมอันเป็นวิถีชาวพุทธ วิถีของพระอริยะเจ้าทั้งหลายไว้ให้ยั่งยืนยาวนาน อีกทั้งเราเป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร ก็ใส่ใจที่ได้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

เข้ากับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 (รัชกาลปัจจบัน) ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" อันเป็นพระปิยะวาจาที่สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง


เวลาเป็นเงินเป็นทอง

พรหมจรรย์ความบริสุทธิ์แห่งกาย - ใจ และจิตวิญญาณ บารมีธรรมยิ่งใหญ่ ยิ่งทำยิ่งเพิ่ม ยิ่งเติมยิ่งมาก บริบูรณ์ด้วยอริยะทรัพย์ และโภคทรัพย์ เวลาเป็นเงินเป็นทอง ธรรมะใครทำใครได้ อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวน การประพฤติธรรมเป็นวิธีการยกจิตให้สูงค่าสง่างาม ใจจะไม่ตกอยู่ด้วยอำนาจเงินตรา แต่เราก็เคารพบูชาตามสุภาษิตที่พึ่งคิดคำขึ้นได้ ว่า

- เงินคือพระเจ้าสูงสุด

- บริสุทธิ์คือพระธรรมนำวิถี

- ความมั่นคงแห่งรัฐคือสามัคคี

- ส่วนบารมีคือคุณธรรมประจำใจ ฯ

ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์และคณะผู้เข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บวชเนกขัมมจารินี ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร์ มลรัฐเท็ซัส ขอบคุณที่ส่งภาพความปีติในบุญมาให้ และความยินดีที่กล่าวว่าได้เป็นเจ้าภาพบวชสามเณรน้อย (สามเณรภาคฤดูร้อน) พร้อมได้ถวายใส่บาตรพระสงฆ์และสามเณรทั้งหมดทุกรูป บุญเป็นอริยะทรัพย์ เป็นชื่อของความสุขนิรันดร์ จึงประกาศอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ รูปขอจำเริญพร