ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร

ท่านพุทธบริษัท สาธุชน ผู้ประกอบด้วยกุศลศรัทธาทุกคนทุกท่าน วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ศกนี้ ทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ขอเจริญพรเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานพิธีเปิด "พุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร"

- โดยมีท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร (พร้อมคณะผู้ติดตาม)

- และมีคุณแม่สุชาดา ปทะวานิช เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2564

สืบเนื่องจากโครงการฯ "วันวิสาขบูชา" ล่วงมา 2600 ปีกำหนดนับได้ วันที่โลกจดจำและเชิดชูเกียรติให้เป็นวันสันติภาพโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2542 พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาซึ่งสันติสุขแก่มหาชน พระองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญู รู้สิ่งที่โลกพยายามแสวงหาในอนาคต มาบัดนี้ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าคือ "สันติภาพของโลกอย่างแท้จริง"


พุทธอุทยาน

ความหมายและนิยามของพุทธอุทยาน ที่ทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี จัดสร้างขึ้นในสวนหลังวัดที่มีร่มเงาของสวนโพธิ์ ซึ่งฤดูนี้กำลังผลิใบเขียวขจี และกำลังให้ร่มเงาร่มเย็น ตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวต้นทุนเหล่านี้ใช้เป็นลานธรรม ใช้จัดกิจกรรมแสดงธรรมก้าวสู่ภาคปฏิบัติ สานฝันสานความตั้งใจไปสู่ความจริง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นอนุสสติ

นับเป็นมิ่งมงคลยิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ที่โลกและสังคมรู้จัก ได้กรุณายืนมือเข้ามาช่วยถักทอความใฝ่ฝัน พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมอุดมคติให้เป็นความจริง เป็นต้นว่า

- ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดโครงการฯ

- คุณแม่สุชาดา ปทะวานิช ได้กรุณาเป็นประธานให้การอุปถมภ์โครงการฯ

- คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และ

- คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานให้การสนับสนุนโครงการฯ

- พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน นับว่าทุกท่านทุกบุคคลนั้นสำคัญที่สุด ท่านได้เป็นกำลังขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ และโครงการต่างๆ ของทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ให้บรรลุความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ

พุทธอุทยาน ในอนาคตต่อไป 3 ปี 5 ปี ถึง 10 เบื้องหน้า จะอุดมไปด้วยเงาไม้ ร่มโพธิ์ ร่มธรรม ร่มเงา ร่มอาราม ร่มเย็น พร้อมสิ่งปลูกสร้างสิ่งแรกคือพระธรรมจักรที่แกะสลักจากหินอย่างประณีต และมีน้ำหนักมาก ดังนั้นพิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร การประดิษฐานพระธรรมจักร เครื่องหมายสัญลักษณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา เครื่องหมายสำคัญแห่งการประกาศพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นบุญใหญ่ และมีอานิสงส์มาก อนึ่งพระธรรมจักรจัดว่าเป็นอุเทสิกเจดีย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา


อุเทสิกเจดีย์

- คือสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมีเจตนาอุทิศแก่พระพุทธเจ้า เช่น พระธรรมจักร ที่เป็นปุพพภาคของการแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่กล่าวถึงอริยสัจ 4 ประการ

- ปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น พระพุทธรูป พุทธบัลลังก์ หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาตามหลักพุทธศิลป์ ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งสิ้น


เจดีย์ 4 ประเภท คือ

1. พระธาตุเจดีย์ เจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

2. พระธรรมเจดีย์ หอไตรรวบรวมไว้ซึ่งพระธรรมวินัย ไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น พระไตรปิฎก

3. บริโภคเจดีย์ สถานที่หรือสิ่งของทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น สังเวชนียสถาน เช่น ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สถานที่แสดงพระธรรมเทศนา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธบริขาร ฯลฯ

4. อุเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย โดยไม่มีการกำหนดรูปแบบอย่างชัดเจน เช่น พระพุทธรูป พระพุทธบาท พระธรรมจักร ฯลฯ

อนึ่ง การต้นไม้ ปลูกต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นสน ฯลฯ หรือแมกไม้นานาพันธุ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กล่าวได้ว่าเป็นบริบทความหมายของคำว่า "เจดีย์" โดยปราชญ์ผู้รู้ครูบัณฑิตทางพุทธศาสนาได้แสดงทัศนคติว่า "เจดีย์" มิใช่นับเพียงสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มียอดแหลมขึ้นไปแต่เพียงอย่างเดียว การปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนา เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นหว้า ต้นตาล ต้นมะม่วง ต้นสะเดา เป็นต้นฯ โดยถวายอุทิศเป็นพุทธบูชา เรียกว่า พฤกษเจดีย์ ได้อานิสงส์มั่นคงยาวนานต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาโดยประการทั้งปวง


พิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร

โดยท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดลานพระธรรมจักร อันสืบเนื่องมาจากโครงการปฏิบัติธรรมบูชา - สู่ปัญญาวิมุติ ในวาระแห่งวิสาขปุรณมีบูชา ปีพุทธศักราช 2564 โดยมีคุณเม่สุชาดา ปทะวานิช เป็นประธานอุปถัมภ์

นอกจากประกอบพิธีเปิดพุทธอทยานฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะผู้ติดตาม ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมใจร่วมศรัทธา ปลูกต้นโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา อีก 9 ต้น วันมาฆบูชาที่ผ่านมา วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ได้ปลูกต้นสนถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการนั้น มากกว่า 100 ต้น โดยมีท่านหลวงพ่อ ดร. พระมหาตรรยา สุทธิญาโณ เป็นประธานโครงการ ดังนั้นพื้นที่สร้างบุญใหญ่เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มีโอกาสขอเชิญทุกท่านไปร่วมสร้างบุญสมภาษิตโบราณว่า "ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน"

วันศุกร์ที่.....28 พฤษภาคม ศกนี้ บุญประดิษฐานพระธรรมจักร พิธีเปิดพุทธอุทยาน ลานพระธรรมจักร โครงการปฏิบัติธรรมถวายพุทธบูชา สู่ปัญญาวิมุติ ในวันวิสาขปุรณมีบูชา ....อย่าลืม!!!!! พบกันที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Phone: 661-946-3335, 562-249-3789 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณก้อง จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล เบอร์โทรศัพท์ (310) 988 - 5845


โครงการใหญ่ ให้ผลยิ่ง สิ่งปลูกสร้าง
ให้แนวทาง พิสูจน์กล้า ท้าฝึกฝน
กาลเวลา พิสูจน์ท้า ค่าของคน
อย่ากังวล ผลเร็ว - ช้า ถ้าลงมือ ฯ

ทำวันนี้ ชีวีตดี มีความสุข
โครงการปลูก สร้างป่าไม้ ให้คนถือ
ปฏิบัติ เป็นแนวทาง สร้างลงมือ
เพราะนั่นคือ คุณค่า ท้าใจตน ฯ

ร่มอาราม นามกว้างไกล ในอนาคต
ตั้งกำหนด โครงการรุก ปลูกไม้ต้น
จึงเชิญชวน มวลศรัทธา มหาชน
ปลูกไม้ต้น ผลได้เห็น เย็นอาราม ฯ