ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร"สัจจธรรม จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน"

ท่านสาธุชนทั้งหลาย สัปดาห์ที่แล้วศึกษาธรรม "บุญบาป ทราบจากที่ วิธีคิด" ส่วนสถานการณ์วันนี้ขอนำท่านมาร่วมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ทีมหมูป่าอคาเดมี่ ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เราจะพบว่าสัจจธรรมสากล ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักธรรมอันยิ่งใหญ่มาเป็นเวลา 2600 ปีมาแล้ว พระพุทธองค์ตรัสย้ำเสมอว่า "ไม่ว่าพระองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ธรรมะ มีอยู่แล้ว มีอยู่จริง" เมตตาธรรมเป็นสิ่งสากล ทุกชาติชั้นวรรณะพูดกันต่างภาษาต่างสำเนียง หากแต่ความมีมนุษยธรรมมีค่าสูงส่งยิ่ง ทุกคนที่ไปกู้ภัยถ้ำหลวง ต่างพกความกรุณาอย่างจริงใจ ถึงแม้จะมิใช่ลูกหลานญาติมิตรก็ตาม

พระพุทธองค์ค้นพบสัจจธรรมว่า จริง ๆ แล้ว มนุษยชนมีพัฒนาการแห่งความเป็นผู้มีจิตใจสูง และพระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งผู้มีพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง พรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นสิ่งสากล เนื่องจากเราต่างได้พบเห็นแล้ว จากกรณีเด็ก 13 คน ที่ติดถ้ำหลวงฯ หัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ "แม้หัวใจจะต่างดวงแต่ก็วิ่งวอนให้ลูกหลานทุกคนที่ติดถ้ำ ให้ได้รับความปลอดภัย ประหนึ่งว่ามีหัวใจเป็นดวงเดียวกัน" บทเรียนเหล่านี้ถอดได้จากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน


ปรากฏการณ์ที่โลกต้องจารึก

ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ปรากฏการณ์ครั้งแรกที่โลกต้องจารึก เราเห็นน้ำใจที่ต่างหลั่งไหลมาจากทั่วทิศานุทิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำพระหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับสั่งให้ค้นหา และช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี่ให้พบไห้ได้ พร้อมกับพระราชทานอาหาร อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ทีมผู้สำรวจค้นหา จะเห็นได้ว่ามีกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนเป็นที่สุด


ทรงทศพิธราชธรรม

ภายใต้ร่มเงาเศวตฉัตรบัลลังก์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงราชจริยาวัตรเสด็จตามรอยธรรมแห่งบุรพมหากษัตริย์ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา และชัดเจนที่สุดคือพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ จะเห็นได้จากกรณีถอดบทเรียนจากถ้ำหลวงฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงทศพิธราชธรรม 10 ประการ อย่างหาที่สุดมิได้

1) ทาน (ทานํ) คือ การให้ ทรงพระราชทานอาหารและยา พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการกู้ภัย กับภารกิจค้นหาทีมหมู่ป่า 13 ชีวิตที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนพบ นำส่งคืนสู่อ้อมแขนและไออุ่นของครอบครัว อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยพระราชหฤทัย เหตุที่จังหวัดเชียงรายทุกท่านทราบ

2) ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงามทั้ง กาย วาจา และใจ ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้เสด็จออกทรงผนวช ทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรมวินัย เป็นที่พึ่งที่เคารพของประชาชนทั่วหล้า ความงามส่องถึงพระราชหฤทัย อันเต็มไปด้วยพระศีลาจริยวัตร

3) บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงห่วงใยและทรงรับสั่งให้ค้นหา และช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี่ให้พบไห้ได้ ทรงเป็นขวัญกำลังใจเกิดกับทีมผู้ค้นหาอย่างอบอุ่น ทำให้ประชาชนถวายความจงรักภักดี ถวายชีวิตต่อสถาบันพระมหากตัษริย์ เห็นจากการถอดบทเรียนจากถ้ำหลวง ฯ คือ ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

4) ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ ทรงสุจริตธรรม เป็นผู้ปฏิบัติซื่อตรงต่อประชาชน และจากพระราชอัธยาศัยที่ซื่อตรง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ไม่ทรงทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ ทั้งที่พระราชกรณียกิจทรงมีมากมาย เฉพาะเพียงแค่ทรงทราบว่า 13 ชีวิตติดอยู่ภายในถ้ำ ก็ทรงกระแสรับสั่งให้ช่วยออกมาให้ได้ ประชาชนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก หัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทราบอย่างนั้น เชื่อว่าลูกชายของตนและทีมหมูป่าต้องไม่ตาย เพราะด้วยพระบารมีล้นเกล้าทรงปกป้อง

5) ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ ทรงมีอัธยาศัยอ่อนโยน ไม่ทรงกล่าวโทษานุโทษแก่ทีมหมูป่า 13 ชีวิต แต่ทรงห่วงใยใส่พระหฤทัยอย่างจดจ่อ ทรงปฏิบัติเหมือนอย่างกับเป็นลูกเป็นหลาน พระองค์คือพระราชาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวหมูป่า 13 ชีวิตต่างรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยมิรู้ลืม ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

6) ความเพียร (ตปํ) คือ ทรงประกอบความเพียรเป็นอย่างยิ่ง ความเพียรที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเรื่องฟ้าฝน หรือขุนเขาลำห้วย ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าข้าราชบริพารทุกหน่วยทุ่มเทมาก ๆ ถือได้ว่าเป็นสนองงานราชกรณียกิจต่างพระเนตรพระกรรณ

7) ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ กับกรณีที่ทีมหมูป่าบุกรุกเข้าถ้ำหลวงหรือไม่ ? ได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ? ไม่ทรงแสดงความโกรธให้ใครมองเห็น แต่พระอาการที่แสดงออกมาด้วยพระเมตตา ทั้งจากทางสายพระเนตร ทั้งจากพระอาการทางพระวรกาย ทางพระวาจา ทั้งยังรับสั่งให้ช่วยเหลือให้ได้ จึงบ่งถึงพระเมตตาที่มีอยู่เปี่ยมในพระราชหฤทัย

8) ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ ด้วยพระมหากรุณาที่ได้ทรงช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่า และประชาชน ในที่ที่มีความทุกข์เดือดร้อน พระองค์ทรงผ่อนบรรเทาเข้าช่วยให้ได้รับความสุข พระมหากรุณาธิคุณนี้ จะเบ่งบานอยู่ในจิตใจของประชาชนทั้งหลายทั่วแผ่นดินตลอดไป

9) ความอดทน (ขนฺติ) คือ พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยขันติธรรม มีหนักแน่นไม่หวั่นไหว ไม่ว่าข่าวการค้นหานักฟุตบอลเด็กทีมหมูป่าอคาเดมี่นั้น เบื้องต้นจะไร้วี่แววการค้นพบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ฯ แต่ทรงติดตามสนับสนุนข้าวปลาอาหารและวัสดุอุปกรณ์ ดังจะเห็นได้ว่า "มีครัวพระราชทานตั้งประจำการ มีกำลังเสริมที่เป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ลงงานปฏิบัติภารกิจค้นหานั้น ล้วนเป็นผู้ถวายความจงรัก ภักดี ตั้งใจทำหน้าที่การค้นหาอย่างไม่ลดละความพยายาม

10) ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ทรงถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก ทรงมีมนุษยธรรมอย่างสูงส่ง ทรงมีพระปรีชาสามารถปฏิบัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ ด้วยพระอัจฉริยภาพแห่งพระผู้ทรงธรรม ยังความสำเร็จให้ปรากฏเรื่องราวเกินคาดคิด ราวกับปาฏิหาริย์แห่งเทพผู้ทรงฤทธิ์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้อย่างเที่ยงธรรม พระองค์ผู้ครองใจพสกนิกรทั่วหล้า ยังผืนฟ้าและแผ่นดินให้สงบสุขร่มเย็น เสมอมาและตลอดไป

ทั้งหมดนี้ คือ การถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นกรณีที่ได้รับน้ำพระหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ปรากฏการณ์ครั้งแรกที่โลกต้องจารึก เรื่องราวแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน หลวงพ่อตั้งใจศึกษาสัจจธรรมจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ถอดบทเรียนที่เนื่องด้วยทศพิธราชธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวารวโรกาส และวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ จะถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพแห่งมงคลวาร เพื่อประกาศพระเกียรติคุณถวายพระองค์ท่าน

ขอเชิญพสกนิกรทุกบ้านเรื่อน ทุกห้างร้าน ประดับธงประจำพระองค์ คู่กับธงชาติไทย ไว้ในส่วนที่ควร เช่น หน้าบ้าน หน้าห้างร้าน แล้วพร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิต "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน"

ฝากบอกข่าวเล่าบุญกันด้วยนะ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม ศกนี้ ไปปร่วมบุญพิธีตักบาตรวันเข้าพรรษา และฟังเทศน์พระเจ้า 10 ชาติโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด 11911 207Th Street Lakewood CA 90715 โทรศัพท์ (562) 382-3767 รูปขอจำเริญพร