ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรHappy New Year สติมา ปัญญาดี ชีวีประเสริฐ

ท่านผู้ประพฤติธรรม ท่านสมาชิกคอลัมน์ธรรมะสมสมัยทุกท่าน ก่อนอื่นขอกล่าวคำมงคลกับท่านผู้อ่านทุกท่านกับโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ "สวัสดีปีใหม่" สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง ผะลัง เอตัสสะมิง รัตตะนัตตะยัสสะมิง สัพพะสาทะ นะ เจตะโส ฯ ขอผลแห่งจิตอันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ แด่ท่านทุกคน ทุกประการ ฯ

อีกประการหนึ่ง ขอพระบารมีแห่งหลวงพ่อเพชรมีชัย ปกป้องคุ้มภัย ให้ปลอดภัยโชคดี ลาภผลพูนทวี ชีวิตดีการงานมั่นคง ปรารถนาสิ่งใด ให้ได้สมประสงค์ ธุรกิจมั่นคงเงินทองไหลมา จิตใจผ่องใส ร่างกายแข็งแรง มีความสุขความมีเจริญทุกฐานะทุกตำแหน่ง - นะ มา มี มา - นะ ชา ลี ติ - นะ โม พุท ธา ยะ ฯ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต ฯ


Happy New Year อย่าให้สูญเสียความยิ่งใหญ่

ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ความถึงพร้อม โดยเนื้อหากลุ่มคำถือว่า เป็นฝ่ายที่เป็นกุศลในตัว แต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง คือต้องใช้ควบคู่ "ปัญญา" อย่างนำเอาไปใช้กับกลุมคำที่เป็นอกุศล เช่น โลภะ โทสะ โมหะ อย่างนี้เป็นศรัทธาไม่บริสุทธ์ ถ้านำไปใช้ถึงกับต้องกล่าวคำนี้ไว้ล่าวงหน้าได้เลย คือ "ชีวิตผู้นั้นอาจถึงกับต้องพ่ายพัง"

สติ หมายถึง ความระลึกได้ เชาว์แห่งปัญญาก็เกิดขึ้น ที่นี้เชาว์ปัญญาตัวนี้จะเกิดได้ก็ด้วยการสั่งสมอบรม อย่างสติที่กล่าวในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้น เชาว์แห่งปัญญาจะชักเข้า หรือยกจิตเข้าธรรมถึง สัมมัปปธาน 4 ได้อย่างรวดเร็ว

สัมมัปปธาน 4 ในการเจริญสติปัฏฐานนั้น บุคคลจำเป็นต้องอาศัยสัมมัปปธาน อันได้แก่ความเพียรชอบที่ตั้งไว้เบื้องหน้า มีอยู่ 4 อาการ คือ

1) สังวรปธาน ความเพียรที่ตั้งไว้เพื่อสำรวมระวัง

2) ปหานปธาน ความเพียรที่ตั้งไว้เพื่อละ

3) ภาวนาปธาน ความเพียรที่ตั้งไว้เพื่อให้มีให้เป็น และ

4)อนุรักขนาปธาน ความเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วมิให้เสื่อม

ดังนั้น สัมมัปปธาน ความเพียร 4 อย่างนี้ เป็นความเพียรชอบ ควรประกอบให้มีในตน การเข้าถึงธรรม 4 ประการนี้เข้าด้วยการเจริญสติ "สติ" จึงเป็นแกนหลักแห่งสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต มีคำเปรียบเปยว่า "เปรียบคนที่ไม่มีสติเป็นคนบ้า เป็นคนวิกลจริต เป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว คนเสียสติไม่คำนึงถึงผลดีผลร้าย คนไม่มีสติเป็นผู้หลงโลก


สติมา ปัญญาดี ชีวีประเสริฐ

ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ชีวิตต้องดีขึ้น เติบโตขึ้น เจริญขึ้น รุ่งเรืองขึ้น ร่ำรวยชึ้น มั่นคงขึ้น ประกอบคุณธรรมความดีงามเพิ่มขึ้น การคิดให้เป็นประสบความสำเร็จทุกอย่าง นั้นต้องมีสติความระลึกได้ มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นอันสรุปง่าย สอนง่าย อธิบายง่าย ปีใหม่ทบทวนคาถาศักดิ์สิทธิ์ ว่าดังนี้

"สติมา ปัญญาเกิด / สติเตลิด จะเกิดปัญหา"

"สติดี จะมีรอยยิ้ม / สติถูกทิ่ม ร้อยยิ้มจะไม่มี"

"สติดี จะมีสตังค์ / สติถอยห่าง สตังค์จะไม่มี"

"สติดี ผีจะหลบ / สติถูกลบ จะพบกับผี"

"สติมา หมาไม่กัด / สติถูกตัด ชอบจะกัดกับ..?..."

อย่างคำสอนที่เห็นว่าง่าย ๆ นี้ แต่กลับซ่อนแฝงไว้ด้วยเกร็ดความรู้ คนที่คิดการไกล ผู้ปรารถนาความสำเร็จทุกอย่าง "ต้องเจริญสติ" เมื่อเจริญสติแล้วความสำเร็จก็อยู่มิไกลเกินเอื้อมจริง ๆ ดังพระบาลีที่สมเด็จพระสังฆราชสาทรงแสดงไว้ว่า (สํ . ส. 15/ 306)

"สติมโต สทา ภทฺทํ : คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ"

"สติมา สุขเมธติ : คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข"

"สติมโต สุเว เสยฺโย : คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน"

"สติ โลกสฺมิ ชาคโร : สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก" (การตื่นรู้)


ประกาศอนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาคุณป้าพะเยาว์ ชอบชม คุณลินดา, คุณพ่อกมล เทียนเพ็ง, คุณแม่มาลี ยามาท, เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล, คุณอรทัย อังสโวทัย Essential Thai Cuisine 2415 W Lincoln Ave H, Anaheim, CA 92801 Phone: (714) 761-4585 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้นิมนนต์พระสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูดรับภัตตาหารเพลที่ร้าน

อีกประการหนึ่ง ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมสร้างกุฏิกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อไสว ชมไกร โดยจะเดินทางนำกองบุญไปสร้างถวายไว้ที่วัดบ้านเกิด (เมืองหล่มสัก) กำหนดการทอดถวาย วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562 จะมีการถ่ายทอดสดทาง Face book live Channel : Wat Thonhsethi CA

ขออนุโมทนาบุญแด่ คุณประจักร์ คุณอัญชิสา ชมไกร และครอบครัว, คุณคำหล้า คำเฮ้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และครอบครัว, คุณสมเกียรติ ยอดคำ ผ.ช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และครอบครัว, คุณเครือวัลย์ ยอดคำ และครอบครัว, คุณปียาเนตร วงษ์เผือก (ยอดคำ) และครอบครัว, ประธานผู้ประสานงานต้อนรับทางเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

ขออนุโมทนาบุญแด่ คุณมนัสนันท์ วรรณประเสริฐ และสายบุญจากจังหวัดประทุมธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกัมมัฏฐานครั้งนี้ด้วย ส่วนถ้าภายหลังมีผู้ร่วมบุญหลวงพ่อจะนำมาประกาศเพิ่มให้ร่วมอนุโทนาต่อไป สาธุ รูปขอจำเริญพร