ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบรรยากาศเตรียมงานยกช่อฟ้า

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน กำลังเตรียมสถานที่จัดงานบุญยกช่อฟ้ากัน คุณธรรมที่ควรใส่ใจ

สติ ความรู้เท่าทัน

ปัญญา ความรู้กันรู้แก้

ศรัทธา ความเชื่อมั่นแท้ในเหตุผล

สมาธิ ความหนักแน่นไม่กังวน

การปล่อยวาง ความเข้าใจแยบยลเรื่องอนัตตา

อริยสัจสี่ ความรู้จริงว่าสิ่งใช้ดับทุกข์

สังคหวัตถุ ความพันผูกมีน้ำใจให้ผู้อื่น

อิทธิบาทสี่ ความรู้ตื่นฝึกตนสัมฤทธิ์ผลในสิ่งหวัง

คุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมา เป็นขุมพลังแห่งการหยั่งรู้ ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับการบริหารจิตและอารมณ์ การปฏิบัติสมาธิภาวนา สมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนา เชาวน์ปัญญา คือ สติ ความระลึกได้ และสัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม เป็นต้นทุนในการนำออกมาใช้ เป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ นั่นแหละ....คือ สิ่งที่เราควรได้

สุดท้ายแห่งธรรมบรรยาย ขอให้เราทุกคนทุกท่าน ได้เจริญตามรอยแห่งความดีที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ รูปขอจำเริญพร

"อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

โปรดอย่าลืม มีโอกาสต้องไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร