ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรวันออกพรรษา กับสิ่งสำคัญที่ควรจดจำ

เจริญพรญาติโยมท่านทั้งหลาย วันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัทควรพร้อมใจกันกระทำบุญตามคติประเพณีปฏิบัติสืบมาแต่โบราณกาล เช่น มีการตักบาตรเทโว เป็นต้นฯ ซึ่งวันออกพรรษา ซึ่งวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 (นับด้วยจันทรคติ) ของทุกปี วันออกพรรษา เป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ตามพระพุทธบัญญัติแล้ว ท่านมีสิทธิ์ได้รับอานิสงส์ (ผลดี) คือ

1) ไปไหนไม่ต้องบอกลา

2) ไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุด

3) ลาภที่เกิดขึ้นแก่ท่านมีสิทธิ์รับได้

4) มีโอกาสได้อนุโมทนากฐินและได้รับอานิสงส์คือได้รับการขยายเวลาของ อานิสงส์นั้นออกไปอีก 4 เดือน

วันออกพรรษามีอารยประเพณียกโอกาสว่า "วันมหาปวารณา" มีความหมายว่าพระภิกษุทั้งหลายทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันและกัน ให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้มีคำกล่าวปวารณาเป็นภาษาลี ว่า "สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ"

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตาม ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียเลยใหม่ให้ดี

การกล่าวปวารณา เท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อวัตรปฏิบัติที่ไม่ดีของพระ ซึ่งเป็นจุดน้อย ๆ นี้ที่จะลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มาก และลุกลามไปถึงพระพุทธศาสนาอันเป็นจุดศูนย์ที่ ใหญ่ได้ ท่านจึงใช้วิธีป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง


สิ่งที่ควรเอาอย่าง

ส่วนของฆราวาส คฤหัตถ์ผู้ครองเรือนนั้น ควรจะนำเอาพิธีปวารณาของพระท่านมาใช้ดูบ้าง เช่น การไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน การยกโทษ การให้อภัยซึ่งกันและกัน จะมีผลดีที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มชนที่อยู่รวมกัน ไม่ว่าครอบครัวและสังคมต่าง ๆ และในวันออกพรรษาก็ควรบำเพ็ญบุญบารมีให้เกิดมีในตน เช่น การทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม โดยเริ่มต้น ณ วัดที่อยู่ใกล้เคียง การรวมตัวกันเป็นหมู่เป็นคณะที่จะช่วยกันรักษาวัตรปฏิบัติโดยเราเรียกกันว่าอุทิศตนบำเพ็ญกิจในพระศาสนา


ความมุ่งหมายของการปวารณา

ปวารณากรรม มีความมุ่งหมายชัดเจนปรากฏอยู่ในคำที่สงฆ์ใช้ปวารณาซึ่งกันและกัน ดังนี้

- เป็นวิธีระงับกรรม การลดหย่อนผ่อนคลายข้อขุ่นข้องคลางแคลง ที่เกิดจากความระแวงสงสัย ให้หมดไปในที่สุด

- เป็นวิธีประสานรอยร้าว ที่เกิดจากผลกระทบกระทั่งในการอยู่ร่วมกัน สร้างโอกาสกลับคืนดีด้วยการให้โอกาสได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน

- เป็นทางสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตามพระบรมพุทธานุญาติว่า "ให้ประชุมกันเป็นเนื่องนิจ" เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจมีวัตรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

- เป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคกันในการแสดงความคิด การกล่าวตักเตือนกันได้โดยไม่จำกัดด้วย ยศ ชั้น พรรษา และวัย

- ก่อให้เกิด "ภราดรภาพ" รู้สึกถึงความเป็นกัลยาณมิตร เกิดความสนิทชิดเชื้อมีปรารถนาดี เอื้อเฟื้ออาทรเป็นพื้นฐานนำไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่ดี เรียกว่า ภิกษุผู้มีศีลสามัญญุตา เสมอกันด้วยศีล


ประโยชน์ของพิธีออกพรรษา

1) วันออกพรรษาเวียนมาบรรจบครบถึง ฤดูกาลเปลี่ยนไป ชีวิตก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ ควรเร่งทำกุศลอย่าเลยละ หมั่นสะสมบำเพ็ญบุญเป็นทุนรอน เป็นอุทาหรณ์การสร้างสรรคศีลธรรม

2) ประโยชน์ที่ได้เห็นการปวารณาที่สงฆ์การกระทำกันในวันออกพรรษานั้น เพื่อให้สงฆ์ดำรงค์ความเป็นปึกแผ่นแน่นหนักยากแก่การทำลาย สงฆ์ทุกระดับฐานะเป็นที่พึ่งกันได้


เรื่องแจ้งให้ทราบ

กำหนดการออกพรรษาวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด จัดกิจกรรมตักบาตรวันออกพรรษา พระสงฆ์และญาติโยมมีพิธีอุโบสถศีล สวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายทาน และเนื่องด้วยวันออกพรรษาปีนี้ได้เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ผู้ไปร่วมกิจกรรมพิธีออกพรรษาทุกคน จะพร้อมในกันเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันอุทิศบุญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม

1) ครอบครัวหาญสวัสดิ์ พร้อมใจกันไปบำเพ็ญบุญ ครบรอบ 50 วัน อุทิศให้แด่ คุณโยมอิ๋ว หาญสวัสดิ์

2) คุณหลิ่น จากนครลอสแองเจลีส ทำบุญอุทิศให้อดีตสามีพึ่งเสียชีวติด้วยอาการสงบ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม

คณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี นำคณะศรัทธาสาธุชนไปทำบุญถวายภัตตาหารเพล ที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี (ใหม่ เมืองแลงแคสเตอร์) ทำบุญปลูกต้นมะยมหน้าวัดใหม่ และปลูกต้นคูณด้านหลัง

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม

คณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารเพลที่ บริษัท ยูนิคลี่ไทย เฟอร์นิเจอร์ เมือง Oxnard CA

อีกประการหนึ่ง ระหว่าง วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 คณะสงฆ์อยู่เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานทอดกฐินสามัคคี ครั้งแรก วัดไทยแห่งแรก ของเมืองแลงแคสเตอร์ ปีนี้พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง เมตตารับเป็นประธานทอดผ้ากฐินไตรเอก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูธรรมธรไสว จันทะวัณโณ (ชมไกร) 661 874 5315 หรือ 562 249 3789 และ 562 382 3767 รูปขอจำเริญพร