ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญถวายกุฏิกัมมัฏฐาน

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนทุกท่าน การสร้างวัดในประเทศอเมริกาก็ดี สร้างที่ไหน ๆ ก็ดี นับเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่มอบไว้เป็นมรดกในพระพุทธศาสนา อานิสงส์การสร้างวัด สร้างสถานปฏิบัติธรรม สร้างกุฏิกัมมัฏฐาน สร้างพระวิหาร สร้างศาลา และการสร้างพระอุโบสถ มองแยกส่วนก็เห็นประโยชน์จำเพาะเจาะจง มององค์รวมก็เห็นประโยชน์เป็นของพระพุทธศาสนา อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ


อานิสงส์ของการสร้างวัด

การให้ที่พักพิงอาศัย การรวมใจสร้างวัด สร้างกุฏีวิหาร ถวายไว้ภายในวัด เพื่อพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่าง ๆ ได้พำนักอาศัยปฎิบัติธรรม ประกอบกุศลศาสนกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมนั้น มีอานิสงส์มาก คือ ผลดีตอบสนองต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์ ด้วยองค์ประกอบที่กล่าวแล้ว คือ ความเป็นวัด เป็นศาสนสถานนั้น พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้ ว่า :-

1) ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง (ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค)

2) ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (ในวนโรปสูตร)

3) ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร (วัด) ที่อยู่อาศัยแก่ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งปฏิคาหกและทายก (ผู้รับและผู้ถวาย) ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่าเป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า

"เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้"


อานิสงส์ถวายกุฏิกัมมัฏฐาน

ผู้เล็งเห็นอานิสงส์การถวายกุฏิกัมมัฏฐาน หรือกุฏีวิหารก็ดี อุโบสถศาลาก็ดี อันเป็นที่อยู่อาศัย แก่พระสงฆ์เพื่อหลีกเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ผู้เป็นพหูสูตเถิด

อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้ควรแก่ธรรม เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้ (เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)

4) ในพุทธวรรคที่1 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 1 แสดง อดีตชาติ ของพระอรหันตสาวก ชั้นผู้ใหญ่ ว่าได้บำเพ็ญทานสร้างวัด และส่วนประกอบของวัด ด้วยศรัทธาเสื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วในชาติปัจจุบันท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญกุศลคล้ายคลึงกัน ว่าโดยสรุปก็คือ ไม่รู้จักทุคติได้โลกิยะ จนถึงชั้นสูงสุดและได้บรรลุคุณวิเศษต่าง ๆ อาทิ วิโมกข์ 8 ปฎิสัมภิทา 4 อภิญญา 6 อรหัตตผล ตราบสิ้นอาสวะเป็นที่สุด


ตัวอย่างท่านผู้ใดได้อานิสงส์ดังกล่าว คือ

- พระมหากัสสปเถระ ได้ดีเพราะสร้างพุทธเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า

- พระอุบาลีเถระ ได้ดีเพราะสร้างสังฆาราม (วัด) ถวายพระพุทธเจ้า

- พระอุปสีวเถระ ได้ดีเพราะสร้างอาศรม (ที่อยู่อาศัย)ถวายพระพุทธเจ้า

- พระอายาตทายกเถระ ได้ดีเพราะสร้างบรรณศาลา ถวายพระพุทธเจ้า

หลวงพ่อไสว ชมไกร ขออนุโมทนาพี่น้องสายบุญศรัทธาชาวพุทธให้ได้ทราบ ถึงแบบอย่างอันประเสริฐเลิศล้ำอย่างนี้ ขอบคุณ ขอบใจที่ท่านทั้งหลายช่วยสนุบสนุนสร้างวัด สร้างกุฏิวิหาร สร้างกุฏิกัมมัฏฐาน ทั้งในส่วนแยกย่อย ทั้งในส่วนองค์รวม ทั้งในประเทศอเมริกา ทั้งในประเทศไทย เรามีวัดวาอารามให้เป็นแหล่งหลักศูนย์รวมศาสนาและวัฒนธรรม วัดคือวิถีการศึกษาพัฒนาศีลธรรมสู่สังคม เป็นเครื่องมือเชิดชูหน้าตาของเชื้อชาติพงศ์เผ่า จูงใจสร้างโอกาสให้ชาวโลกอยากไปเที่ยวชม อยากสะสม องค์ความรู้ให้ฟูเฟื่อง ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ จงภูมิใจเถิดว่าท่านคือผู้ให้ที่พักพิงอาศัย เป็นบุคคลผู้มีหัวใจน่ากราบ นั่นเทียว ฯ


ประกาศอนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาผู้ร่วมบุญสร้างกิฏิกัมมัฏฐาน ในกิจกรรมทำบุญพิธีขึ้นบ้านใหม่บ้านของคุณจิตรา เตชะแก้ว (เจ้าภาพ) ที่เมือง Fresno California มีรายนามดังนี้

From Fresno : คุณจิตรา เตชะแก้ว, น.ส.วิภาดา (น้ำ) เตชะแก้ว, (เจ้าภาพ) คุณพ่อมหาทองทิพย์ รัตนวิไล, คุณพ่อสมบูรณ์ แสงสุริยา, คุณแม่มาลี จันทร์แจ่ม, คุณขันทลี - คุณนาง และ ดร. สมเพียร พรหมมหาชัย, From Los Angeles : คุณแม่ศศิญา เชียงกราว, คุณแม่กิรณา บัวฮมบุรา, คุณแม่ต้อย พัชรา ลิ้มโอฬารสุขสกุล, คุณแม่มาลี ยามาท, คุณแม่สุมาลี วิวิฒน์พัฒนกุล, คุณสุบิน ดาบส, ท่าน ผ.อ.อุทิศ ใจหลัก, อาจารย์สุพจน์ สารีบุตร, อาจารย์ทรงชีพ สิงหดิลก, และส่วนถ้าภายหลังมีผู้ร่วมบุญหลวงพ่อจะนำมาประกาศเพิ่มให้


ส่วนคณะสงฆ์ 5 รูปประกอบด้วย

1) หลวงพ่อไสว ชมไกร, 2) พระครูใบฎีกาสนธยา ญาณุตฺตโม, 3) พระอาจารย์ ดร.ชัยศิริ เชื้อทอง, 4) หลวงพ่อถวิล กิตฺติภทฺโท 5) หลวงลุงพิสิษฐ์ อธิปญฺโญ

ขอบารมีหลวงพ่อเพชรมีชัย พระประธานวัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย จงคุ้มครอง ขอบุญจงปกป้องรักษา ของความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสมประสงค์ โดยพลันเทอญ รูปขอจำเริญพร