ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเย็นสายน้ำ ฉ่ำสายบุญ อบอุ่นสายใจ

ขอความเจริญในบุญ จงแผ่ความอบอุ่นแด่ศรัทธาสาธุชนทุกท่าน กิจกรรมในวันสงกรานต์ ของทาง วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย ที่กำหนดจัดขึ้นในแต่ละปีนั้น ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นเสมอมา จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่เราได้ถือปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมานั้น มีความมุ่งหมายให้เกิดความสงบสุขแก่จิตใจ ครอบครัวและสังคมเป็นสำคัญ กิจกรรมที่ทำก็มีอย่างหลากหลาย และมีเหตุผลในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

การจัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ ในต่างประเทศ นับเป็นการเตรียมงานอย่างรอบคอบรัดกุม และรวดเร็วตามที่มีกำหนดเวลาไว้ พระสงฆ์มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างสูงค่าและโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย ด้านคติชนให้สอดพร้องรับศาสนา วัฒนธรรมะ และประเพณีอันดีของพุทธชน เมื่อมีหลักยึดเหนียวนำใจ ย่อมเกิดหลักบริหารกิจกรรม บริหารบุญ ส่งต่อให้เกิดการกระทำร่วมกันอย่างอบอุ่นด้วยสายบุญสายใจสายน้ำที่เป็นสื่อสารสัมพันธ์ ซึ่งสามารถประมวลกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้


บรรยากาศก่อนวันสงกรานต์

ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ เช่น วัดพุทธมงคล เมืองลองบีช ได้ส่งพระสงฆ์มาช่วย ยังได้ทราบมาว่าทางวัดไทยศรีโสดา เมืองซันวาเล่ย์ และวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า ก็ปวารณาช่วยงานในวันเสาร์ ก่อนวันกำหนดการ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

คุณเชิดศักดิ์ ทองมา รับธุระเขียนป้าย "พิธีสรงน้ำสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย" เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับชีวิตใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และเพื่อระลึกถึงยามเวลาเปิดอัลบั้มรูปถ่ายขึ้นมาชม กิจกรรมที่ทำได้แก่

- การทำความสะอาดบริเวณวัด บริเวณที่อยู่อาศัย เตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่บริเวณชุมชน สำหรับเป็นที่จัดตั้งอาหารคาวหวานในงานพิธี เป็นต้นฯ

- การเตรียมอาหารในการไปทำบุญ ทั้งของคาว ของหวานที่พิเศษ ได้แก่ อาหารไทย ๆ สำหรับวันตรุษสงกรานต์ปีนี้ มีภัตตาคาร ร้านอาหาร หลาย ๆ แห่งจะนำอาหารมาร่วมในงานบุญ พร้อมกันนี้ศรัทธาญาติโยมก็ต่างจะนำอาหารของ ๆ ตนมาร่วมแจกทานในงานบุญนี้ด้วย


สงกรานต์พิธีการของเรา

กิจกรรมบุญสงกรานต์ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย มีหลักจำง่าย ๆ ทุกปีบุญสงกรานต์ของทางวัดจัดตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ปีนี้ทางวัดกำหนดจัดงานตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561

วันสงกรานต์ เป็นวันที่ทุกคนจะอุทิศตน อุทิศเวลา พัฒนาอารมณ์ให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำใจให้เบิกบาน เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- การทำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือนำอาหารไปถวายพระที่วัด การทำบุญอัฐิ อาจจะทำตอนไหนก็ได้ เช่น หลังจากพระภิกษุ - สามเณร ฉันเพล แล้วนิมนต์พระบังสุกุลให้บุพการีชน โดยให้เขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วลงในแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้สำหรับพระสวด


การสรงน้ำพระ 2 แบบ

1) การสรงน้ำพระภิกษุสามเณร ปีนี้ก็น่าจะมีพระในพิธีสรงน้ำ 5 ถึง 10 รูป โดยจะใช้ขันตักน้ำรดที่ฝ่ามือท่าน แล้วแต่ความนิยม หากเป็นการสรงน้ำแบบอาบน้ำพระจะมีการถวายผ้าสบง หรือถวายผ้าไตรตามแต่ศรัทธาด้วย บุญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก อยากให้ท่านได้มีโอกาสไปร่วมงาน

2) การสรงน้ำพระพุทธรูปนั้น ในพิธีทางวัดใช้หลวงพ่อเพชรมีชัย และพระพุทธชินราชในบางปีบางปีก็มีการจัดเป็นขบวนแห่หรือเชิญมาประดิษฐานในที่เหมาะสม การสรงน้ำจะใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำสะอาดลอยด้วยดอกมะลิ หรือกลีบกุหลาบประพรมที่องค์พระพุทธปฏิมา


การก่อพระเจดีย์ทราย

บางปีทางวัดเราจัดเตรียมทรายไว้ ให้ได้ร่วมใจกันก่อพระเจดีย์ทรายกัน โดยจะทำในวันเดียวกันกับที่จัดงาน โดยการขนทรายมาก่อเป็นเจดีย์ขนาดต่าง ๆ ในบริเวณวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างหรือถมพื้น ถือเป็นการทำบุญอีกลักษณะหนึ่งที่ ได้ทั้งบุญและความสนุก สนานตามคติวิถีชน ทว่าปีนี้ไม่มีวัตถุประสงค์จะได้ใช้ทราย เลยตัดสินใจไม่จัดให้มีก่อพระเจดีย์ทราย แต่ถ้าจะมีก็คงเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม


การรดน้ำผู้ใหญ่หรือการรดน้ำขอพร

เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ของครอบครัว หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การรดน้ำผู้ใหญ่ จะรดเฉพาะที่ฝ่ามือท่าน เพราะอากาศที่อเมริการะหว่างนี้ค่อนข้างเย็นมาก ดังนั้น การแต่งกายอาจเป็นชุดกันหนาว หรือ ควรมีผ้านุ่งห่มไว้ป้องกันความหนาว เพื่อจะได้ผลัดเปลี่ยนหลังจากพิธีแล้วเสร็จ

การเล่นรดน้ำ หลังจากเสร็จพิธีการต่าง ๆ แล้ว เป็นการเล่นรดน้ำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตร โดยการใช้น้ำสะอาดผสมน้ำอบหรือน้ำหอม หรือจะใช้น้ำอบก็ได้ รดกันเบา ๆ ด้วยความสุภาพ ด้วยรอยยิ้ม ด้วยความเคารพนับถือ และด้วยการเคารพสิทธิ์

การเล่นรื่นเริงหรือมหรสพต่าง ๆ การร่ายรำขับร้อง การจับสลากการกุศล นำรายได้บำรุงวัดพัฒนาศาสนา เป็นการเชื่อมความสามัคคีและเพื่อความสนุกสนาน รวมทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ในแต่ละปีที่ทางวัดทุ่งเศรษฐี เมือเลควูด จัดงานนั้นมีผู้สนับสนันอยู่มาก เป็นต้นว่า บริษัท ISTV Thai TV Shopping, บริษัท MT NEWS INC. วารสารรายสัปดาห์ บริษัท K.C.SASIYA INC. ที่สำคัญวิธีการคือต้องเข้าไปแสดงเจตจำนงค์ก่อนจัดงาน เพื่อความเรียบร้อยด้านการจัดการ

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว บางปีทางวัดทุ่งเศรษฐี ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู กตัญญูธรรม เช่น ไหว้ครูปู่หมอชีวก เป็นต้นฯ ส่วนการยึดถือปฏิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความต้องการของศิษยุศิษย์และชุมชนเป็นสำคัญ


เทพธิดา เสด็จยืนบนหลังนกยูง

ปีนี้ นางสงกรานต์ ธิดาแห่ง "ท้าวกบิลพรหม" นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด (กำไรรัดแขน) ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ

ดังนั้น คุณนิภาพร ขจรคำ (พี่อุ๋งอิ๋ง) ประธานงานสงกรานต์ วัดทุ่งเศรษฐี จัดให้ตกแต่งนกยูงโชคลาภมงคล รำแพนหางเป็นเงินเป็นทอง เป็นความตั้งใจของเจ้าภาพจัดให้มีขึ้น คิดดี พูดดี ทำดี การงานดี รายได้ดี เก็บรักษาดี เป็นแนวทางเสริมกำลังใจ เสริมวาสนาบารมี เสริมหน้าที่การงาน เสริมธุระกิจ เสริมทรัพย์ ซึ่งเรื่องการแต่งต้นผ้าป่าเป็นนกยูงดั่งกล่าวนี้ ถือว่าเป็นความตั้งใจเป็นบุญ เป็นทาน ของลูก ของหลาน ศานุศิษย์ที่คิดชวนกันกระทำบุญกุศล ส่งเสริมคุณงามความดี ก็เป็นที่น่าเชิดชูใจเป็นยิ่งแล้วลูกหลานเอ้ย


สุดท้ายขอฝากข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสงกรานต์ไว้ 7 ประการนะ รูปขอจำเริญพร

เกียรติคุณของทุกคนที่พึงประพฤติปฏิบัติ ต่อเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการ รักษาสืบสานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ดีอันที่บรรพชนไทย และเพื่อความงดงามสืบไปเบื้องหน้า ดังนี้

1. ต้องภาคภูมิใจต่อเทศกาลสงกรานต์ ที่บรรพชนมีไว้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี

2. ต้องจริงใจต่อหน้าที่ รักษาวัฒธรรมประเพณี เป็นหน้าที่ของกัลยาณชนผู้สืบสาน

3. ต้องมั่นคงส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม ให้หนักแน่นในกมลสันดาน

4. ต้องรู้ปรับเทศกาล ให้ทันยุคทันสมัย ไปกับโลกและสังคมที่ก้าวไกล

5. ต้องรู้จักเอาใจใส่ รับช่วงทำงานเทศกาลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

6. ต้องรู้จักกตัญญูไหว้กราบ ผู้มีพระคุณ และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น

7. ต้องมีจิตอาสาเกื้อกูล เสียสละเพื่อส่วนร่วม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์ และประชาธิปไตย