ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะง่าย ๆ ประโยชน์อย่างสูง

ขอเจริญพร สาธุชนท่านผู้เจริญทั้งหลาย สังคมพุทธคือสังคมประชาธิปไตยอันเป็นต้นแบบที่เก่าแก่ที่สุด การปฏิรูปสังคมด้วยศีลธรรม มีมาในครั้งพุทธกาล (หมายถึงครั้งที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพ) และพระพุทธเจ้าได้ทรงวางโครงสร้างหลักคิด หลักบริหาร หลักปฏิบัติไว้อย่างเรียบง่าย และยุคปัจจุบันนี้เรากำลังต้องการกลับไปศึกษาฟื้นฟูหลักการนั้น ศีลธรรมของพระพุทธองค์ จะเป็นสังคมอุดมคติ ของชาวพุทธ ! "เมื่อโลกขาดสันติภาพ โลกจะเรียกร้องหาศีลธรรม" วันนี้มาทบทวนธรรมะง่าย ๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูง


อานิสงส์ของการรักษาศีล 5

1. ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

2. ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีบีฑา

3. สามี ภริยา ลูก หลาน อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ำกล้ำกราย อยู่ด้วยความเป็นสุข

4. พูดอะไร มีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล

5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงกิริยา


ผู้มีศีล เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้ มีแต่ความอบอุ่นไม่เป็นระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

ผู้มีศีล ย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีล ย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีลเป็นสมาธิ เป็นปัญญา ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวรหมดภัย

ศีล คือทางมาแห่งรูปสมบัติ งามใจ งามกาย งามวาจา น่าชื่นชม

ศีล หมายถึง ปกติ ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งไม่ดีทุกประการ ดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า ศีล คือ

- เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต 4 (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ)

- ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษากาย วาจา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะทำให้ใจสงบ ปลอดกังวล ช่วยให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย ศีลจึงเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือ สมาธิ และปัญญา


ศีล มี 3 ประเภท

- ศีล 5 (จูฬศีล)

- ศีล 8 (มัชฌิมศีล)

- และปาริสุทธิศีล (มหาศีล)

ศีล 5 เป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ มนุษย์ แปลว่าสัตว์ที่มีจิตใจสูงส่ง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล มนุษย์มีเหตุผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ แต่สัตว์ไม่มีสิ่งเหล่านี้ เมื่อใดที่มนุษย์มี

ศีล 5 ครบ ความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ กาย, วาจา, ใจก็เป็นปกติ เมื่อใดศีล 5 ขาด ความเป็นมนุษย์ก็ลดลง

ศีล 5 จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ใช้แบ่งแยกความเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ได้ หน้าที่ของศีลจึงมีไว้เพื่อกำจัด "โทสะ" ในจิตใจมนุษย์ .....เมื่อเรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเรา.....


ศีล 5 นั้น มีประโยชน์โดยรวม 2 ด้านคือ

1) เพื่อความสงบสุขของสังคม คือเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันจะส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ความหวาดระแวง และความวุ่นวายในสังคม

2) เพื่อพัฒนาจิตใจของผู้ที่ถือศีล เพราะศีล 5 นั้น ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุม ไม่ให้มีการแสดงออกทางกาย หรือทางวาจา ไปในทางที่ตอบสนองอำนาจของกิเลส


การทำผิดศีลแต่ละครั้ง ก็คือการยอมให้กิเลสสามารถครอบงำจิตใจได้อย่างเต็มที่ จนถึงขั้นส่งผลให้มีการแสดงออกทางกายหรือทางวาจานั่นเอง ดังนั้น การทำผิดศีลแต่ละครั้ง จึงทำให้จิตหยาบกระด้างขึ้น ตามลักษณะของกิเลสที่ครอบงำจิตอยู่นั้น ถ้ายิ่งทำผิดศีลมากครั้ง และบ่อยครั้งมากขึ้นเท่าไหร่ จิตก็จะยิ่งหยาบกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อจิตหยาบกระด้างขึ้น ก็ทำให้สามารถทำผิดได้รุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งก็จะส่งผลให้จิตหยาบกระด้างหนักขึ้นไปอีก เป็นวังวนพอกพูนไม่รู้จบสิ้น

ไม่เฉพาะการทำผิดศีลข้อแรก คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเท่านั้นที่อยู่ในวังวนแบบนี้ การทำผิดศีลข้ออื่นๆ ก็หนีไม่พ้นวังวนนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้คนที่ผิดศีลนั้น มีจิตใจที่หยาบกระด้างขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น ทำให้เขาต้องห่างไกลจากความสุขอันประณีตออกไปทุกที ต้องอยู่กับสภาพจิตที่เร่าร้อน หยาบกระด้างขึ้นทุกขณะ ครั้นพอได้มีโอกาสมารักษาศีล กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นจึงครอบงำจิตใจได้น้อยลง เพราะถูกบังคับ ควบคุมไว้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้แผลงฤทธิ์รุนแรงจนถึงขั้นแสดงตัวออกมาทางกาย หรือทางวาจา กิเลสจึงมีกำลังอ่อนลงเรื่อยๆ ส่งผลให้จิตประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ ศีลธรรมสามารถหล่อหลอมจิตใจผู้คนให้ศรัทธาต่อการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียว

ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทุกวันนี้หากเราชาวพุทธมองย้อนกลับไปหาคนดี มีศีลมีธรรมที่เมืองไทย มันน่าหดหู่ใจยิ่ง เมืองไทยมีสิ่งที่ผิดศีลธรรมเต็มไปหมด หาความจริงใจได้น้อยมาก สังคมนักการเมือง วงการสีกากีตำรวจทหาร มีรายงานข่าวเรื่องทุจริตคอรัปชั่นกันเต็มไปหมดหวังว่าเราจะช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมกันนะ

-ขอเชิญชมรมคนรักธรรมและพุทธศาสนิกชินทั่วไป ร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน ที่ กริฟฟิช พาร์ค เริ่มต้นเสาร์ที่ 4 กันยายน ศกนี้

- ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมสู่ปัญญาชน ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เลขที่ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535 - 7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร