ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสงกรานต์บุญบ้านเฮา

พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน สงกรานต์ปีนี้พร้อมใจไปร่วมบุญสงกรานต์ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ บุญสงกรานต์บ้านเฮา จัด 2 วัน ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 17 - 18 เมษายน ศกนี้


สงกรานต์บุญบ้านเฮา

1. เป็นวันโอกาสได้เล่นน้ำใสเย็นบริสุทธิ์

2. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี

3. เป็นวันประเพณีสร้างบุญกุศล

4. เป็นวันรวบรวมสายธารศรัทธาประชาชน

5. เป็นวันอุทิศตนอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

6. เป็นวันแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี

7. เป็นวันรวมหมู่คณะเพื่อสร้างความดีให้ยิ่งใหญ่

8. เป็นวันสรงน้ำพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อเพชรมีชัย

9. เป็นวันก่อพระเจดีย์ทราย วันสงกรานต์


ก่อพระเจดีย์ทรายได้บุญอย่างไร

บุญก่อพระเจดีย์ทราย ประเพณีการก่อกองทรายนั้น ย้อนไปสมัยพุทธกาล โดยครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล แห่งแคว้นโกศล ได้อัญเชิญพระพุทธองค์ ให้เสด็จไปประทับเพื่อแสดงพระธรรมเทศนา ครั้นเมื่อพระมหาบุรุษ ทรงเสด็จไปยังแคว้นโกศล พร้อมพระสงฆ์สาวกจำนวนมาก พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ทรงทอดพระเนตรเห็น จึงมีความศรัทธา จึงชักชวนให้เหล่าพุทธบริษัท ก่อกองทรายเป็นรูปเจดีย์กว่า 8 หมื่น 4 พันองค์ พร้อมประดับธงทิวเป็นพุทธบูชา

ภายหลังพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ พร้อมทูลถามถึงอานิสงส์ของการก่อพระเจดีย์ทราย ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสว่า การก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แม้เพียงองค์เดียวนั้น จักไม่ตกไปสู่อบายภูมิ มีนรกเป็นต้นฯ หากยังได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมด้วยวาสนาบารมี และถ้าละกายวายชีพจากโลกนี้ไป จะได้เกิดเป็นเทพยดานางฟ้าในเมืองแมนแดนสวรรค์ ความเชื่อความศรัทธา ความเคารพต่อศาสนา คือเคารพกฎแห่งศีลธรรม ยังความอ่อนโยนเกิดขึ้น ยังจิตผู้เลื่อมใสให้มีวิริยะอุตสาหะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คำชูจรรโลงไว้ซึ่งความดีงามให้เกิดขึ้นแก่ศาสนาและชุมชน ทำให้เกิดเป็นประเพณีการก่อพระเจดีย์ทราย ในวันสงกรานต์ และวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ด้วย

นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นกุศลโลบายในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้าน พระสงฆ์กับสังคม และความสามัคคีแก่คนในชุมชนในทุกภูมิภาค ความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการขนทรายเข้าวัด ในสมัยก่อนนั้นว่า

- เป็นการชำระหนี้สงฆ์บ้าง

- เป็นการช่วยกันดูแลรักษาซ่อมแซม หรือเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างในวัดบ้าง

- เป็นการบรูณาการให้พื้นที่ของวัดให้สูงขึ้นทางด้านลานบุญลานธรรมบ้าง

- เป็นการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทางจิตใจ เปิดโอกาสให้สร้างบุญกุศลเป็นกลุ่มพลังบ้าง

การขนทรายเข้าวัด การนำมาก่อเป็นพระเจดีย์ทราย การถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการพัฒนาศาสนา พัฒนาคน พัฒนาชุมชน จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกภูมิภาค และวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย จะรักษา - สืบสาน - ส่งต่อ วัฒนธรรมอันดีนั้น เพื่อส่งเสริมศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศีลธรรมของพุทธศาสนิกชนให้ยั้งยืนสืบต่อไปให้ตราบนานเท่านานนิรันดร์

อีกประการหนึ่งในวันสงกรานต์งานบุญของทางวัดที่จัดขึ้นประจำปีนี้นั้น จะมีการขนทรายเข้ามาในวัด ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดจะร่วมบริจาคซื้อทรายเข้าวัด คิวละ $50 Dollar's ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ก่อเป็นพระเจดีย์ทรายและจุดประสงค์อย่างอื่นด้วย เช่นหลังจากแล้วเสร็จจากบุญสงกรานต์ กองทรายที่ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วนั้น ก็จะกลับอัตภาพกลายไปเป็นประโยชน์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวา - อาวาส - ศาสนา ต่อไป

อนึ่ง ทราบจากศิษยานุศิษย์มาว่า บุญสงกรานต์วัดบ้านเฮ้า ปีนี้จะได้รับเกียรติจากนายกสมาคมไทยในแคลิฟอร์เนียใต้ และอีกหลายๆ นายก ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานบุญปีนี้ ดังนั้นกิจกรรมครั้งสำคัญในโอกาสพิเศษ สำคัญๆ เช่นนี้ มีขึ้นไม่บ่อยครั้ง ท่านทั้งหลายอย่าได้พลาดโอกาสงามๆ กันนะ ไปร่วมเป็นกะลังใจในบุญสงกรานต์วัดบ้านเฮ้า

ครั้งหนึ่งในชีวิตบนแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเพณีการก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมฝากไว้ในแผ่นดิน ขอเชิญทุกท่านไปร่วมบุญกัน อนุญาตให้เปิดท้ายขายของในงานบุญทั้ง 2 วัน จ้า ไปช่วยสร้างสีสัน สร้างมวลชน สร้างกลุ่มพลัง สร้างศาสนาประเพณี สร้างวัฒนธรรมอันดี ด้วยมือของเรา ด้วยกำลังของเรา ด้วยความเบ่งบานในจิตใจของเรา ทุกท่านทุกคนคือคนพิเศษ คือคนสำคัญ ที่จะผลักดันให้กิจกรรมของเรา ให้บุญของเรา ให้เจริญรุ่งเรือง ในยุคของเรา ด้วยมือของเรา ความสำคัญของประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนา คือความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในความตั้งใจของเรา สุขสันต์วันสงกรานต์ ฉลองปีใหม่ไทยของเราโดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแควเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Tel: (661) 946-3335 และ (562) 249-3789 รูปขอจำเริญพร

(ถ้าส่งเช็คไปทำบุญก็ตามรายละเอียดที่แสดงไว้เบื้องต้น ฯ Payable to : Buddhist meditation Society)