ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรโทษของการย่อหย่อนภาวนา

เจริญพร พุทธบริษัท สาธุชน ท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่าน การภาวนาเป็นมรรควิธีที่ยกจิตก้าวสู่สัจจภาวะ ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกผู้ศึกษาธรรม รู้ธรรม เข้าใจธรรมเท่านั้นที่จะเข้าถึงแก่นแท้แห่งธรรมได้อย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์ การยกจิตภาวนาเป็นอุบายวิธีที่สามารถทำได้กันทุกคนถ้วนหน้า ประโยชน์ของการภาวนามีเยอะแยะมากมาย เช่น

- ทำให้จิตสงบระงับ จางคลายจากกิเลสที่เร้าร้อนได้

- ทำให้จิตผ่อนคลาย เบากายเบาใจไม่ฟุ้งซ่าน

- ทำให้เกิดปัญญาญาณ ให้จิตเกิดกระบวนการภาวนา

- รู้ยกใจให้เหนือสภาวะที่สัมผัสอย่างลุ่มลึก

ประโยชน์ของการภาวนา สามารถควบคุมจิต ควบคุมอารมณ์ มิให้ไปผูกพยาบาท อาฆาตจองเวร การอาฆาตมาดร้ายเป็นโทษเกิดจากจิตไม่เคยหมั่นฝึกหัดพัฒนา

@ ทะเลาะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะ "ความผูกพันก็หมดไป" หลักฆราวาสธรรม 4 ใช้ปลูกสัมพันธไมตรีในครอบครัวไว้ได้เป็นอย่างดี

- เพราะได้แสดงความจริงใจให้กัน (สัจจะ - ซื่อตรง)

- การฝึกตนยอมรับในกันและกัน (ทมะ - ข่มใจ)

- การรู้จักทดทนต่อบุคคลที่เป็นที่รัก (ขันติ - อดกลั้น)

- และการรู้จักเสียสละสลัดอารมณ์ที่จะมาเป็นอุปสรรคทิ้งไป (จาคะ - ไม่สั่งสมอารมณ์ที่เป็นบาป)

@ ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ "ความรักก็จืดจางไป" อาตมาพิจารณาว่า

- แก่นแท้ของความรัก คือ ความเข้าใจ ถ้าเข้าใจกันก็อยู่กันได้ยืดยาว (ถ้าไม่เข้าใจกัน ต่อให้มีเหตุผล หรืออยู่กันด้วยเหตุผล ถ้าไม่เข้าใจกันและกัน ก็รังแต่จะถกเถียงกันไม่สงบสันติ

- คุณค่าของความรัก คือ ความมั่นคงภักดี ซื่อสัตย์จริงใจ เคารพให้เกียรติ ยกย่องกันและกัน ก็อยู่กันยั่งยืน ไม่หมิ่นน้ำใจกันและกันด้วยความรู้, ด้วยฐานะทางตระกูล, ทางการเงิน, แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว (แต่บางทีการแสวงหารักแท้นั้นยากกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร บางทีการเอื้อประโยชน์กันและกันก็นับว่าเป็นคุณค่าแท้)

- สาระสำคัญของความรัก คือ ความเอาใส่ใจให้เวลา อาตมาสังเกตดูว่าคู่รักเป็นส่วนมากที่ไม่มีเวลาให้กัน เท่าที่เห็นมักเกิดปัญหาระแหงแคลงใจ

@ ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ "มิตรภาพก็สูญหายไป" มีเพื่อนมากมาย บางท่านแยกไม่ได้ว่าแบบไหนคือมิตรแท้ ข้อสังเกตคือ

- เพื่อนคนไหนเป็นที่พึ่งทางความคิดได้

- ช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายได้

- ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความอบอุ่นวางใจได้ ป้องกันความลับไว้ได้

- ห้ามไม่ให้ก้าวล่วงความผิด

- และเมื่อชีวิตมีสุข - ทุกข์ ก้าวไปด้วยกันไม่ทอดทิ้ง

- โบราณกล่าวไว้น่าคิดว่า "ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก"

ชีวิตจริงแม้จะรักอิสระเพียงใด การเป็นอยู่ในโลกกว้างใบนี้ จำเป็นต้องมีเพื่อนแท้ การปฏิบัติธรรม คือการทำหน้าที่ของตน ๆ ให้สมบูรณ์ที่สุด การทำหน้าที่ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม การยกใจให้เหนือสภาวะที่สัมผัส เป็นธุระของตัวเราเองเท่านั้น ธรรมะสบายๆ อะไรๆ ก็ธรรมะ สุข - ทุกข์ ดี - เลว ล้มเหลว - สำเร็จ อยู่ที่ตัวเราที่จะเพียรก้าวเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นๆ บางครั้งใจบางๆ ของเราที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ - สร้างสุข - สร้างดี - สร้างความสำเร็จ ก็ใช่ว่าจะแน่เสมอไป เป้าหมายและความหวังจะเป็นดั่งหัวใจที่เรียกร้องหรือไม่นั้น เจตนาที่เราสร้างสุข แต่สิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่ นี้มันขัดต่อหลักกรรม หรือกฎแห่งเหตุผลนั้น invalid ไม่ถูกต้อง ทำดี ก็ต้องดี ทำชั่ว ก็ต้องชั่ว โลภไปก็เท่านั้น โกรธไปก็เท่านั้น หลงไปก็เท่านั้น วัฏจักรแห่งสังสารวัฏมันยังยาวไกล ภาวนา ๆ และภาวนา คือหนทางก้าวข้ามความทุกข์ ภาวนาเป็นก็เย็นได้ วางจิตไว้ 2 level

- Level 1. สมถภาวนา - Level 2. วิปัสสนาภาวนา

สรุปเรื่องโทษของการย่อหย่อนภาวนา แม้ความเฒ่าชราจะได้มาฟรี แต่ก็ไม่สามารถนำพาชีวีก้าวข้ามมลทินที่มารุมเร้าจิตได้ ยิ่งอายุมาก ยิ่งเหมือนจะไกลโอกาสข้ามทะเลแห่งวัฏฏะ จงเร่งทำความเข้าใจการยกจิตขึ้นภาวนาเจริญจิตให้สะอาด สว่าง สงบ ไกลจาก มลทิน 9 อย่าง เพราะมลทินทั้งหลายมักไปทำลายกำลังใจที่จะเพ่งเพียรภาวนา มละ คือ มลทิน 9 นั้น เป็นเครื่องทำบุคคลให้เศร้าหมองทั้งภายในภายนอก ดังนี้

1. โกธะ (ความโกรธ)

2. มักขะ (ความลบหลู่คุณท่าน, ความหลู่ความดีผู้อื่น)

3. อิสสา (ความริษยา)

4. มัจฉริยะ (ความตระหนี่)

5. มายา (มารยา)

6. สาเถยยะ (ความโอ้อวดหลอกเขา, สาไถย)

7. มุสาวาท (การพูดปด)

8. ปาปิจฉา (ความปรารถนาลามก)

9. มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด)


กำหนดการบุญทอดกฐินสามัคคี

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ กำหนดการตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789

รูปขอจำเริญพร