ประมวลภาพElite care medical group

ร่วมกับ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมส่งเสริมความสุข และ มูลนิธิธารน้ำใจ

จัดให้มีการตรวจโควิด-19 จากภูมิคุ้มกันร่างกายหรือ Anti-Body Test และฉีด Flu shot ครั้งที่ 17 (11/07/2020 ) ณ วัดศรีโสดา แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป