ประมวลภาพElite care medical group

ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความสุข สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และ มูลนิธิธารน้ำใจ

จัดให้มีการตรวจโควิด-19 จากภูมิคุ้มกันร่างกายหรือAnti-Body Test และฉีด Flu shot เป็นการตรวจครั้งที่18 (11/14/2020 ) ณ วัดภูริทัติ แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป