ประมวลภาพElite care medical group

ตรวจโรคทั่วไปและตรวจโควิด 19 ( Antibody ) รวมทั้งฉีด flu shot แก่ประชาชนทั่วไป

วันที่ 17 ธันวาคม 2020 at 25 S.Raymond ave Alhambra ca

กรุณาโทรนัดหมายที่ 714 -3793088