ประมวลภาพบรรยากาศงาน"มนต์รักไทยทาวน์" วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

กงสุลใหญ่ฯ มังกร ประทุมแก้ว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน "มนต์รักไทยทาวน์" ที่ Arcadia Community Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหากองทุนสำรองเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาไทยทาวน์ให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมไทย,ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าตลอดจนการให้บริการต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชาวไทย ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกชั้นอาชีพ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกและองค์กรอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยทาวน์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน รายได้ทั้งสิ้น $ 22,215.00 มีรายจ่ายรวม $4,206.64 รวมมีรายได้สุทธิ $18,008.36