ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๐ รู้ภาษาไปกับรู้วัฒนธรรมฮาวาย

ฮาวายเป็นแดนสวรรต์ในเขตร้อน (tropical paradise) ที่มี ชายหาด (beaches) มาแต่ดั้งเดิม (pristine) มี อาทิตย์อัศดงที่ตระการตา (stunning sunsets) น้ำตกสูงตระหง่านจากผา (towering waterfalls) และ ปะการังเกิดมาพร้อมกับปลาสีสรรสดสวย (reefs teeming with colorful fish) ใครก็ตามที่เคยมา ย่อมรู้ว่า ฮาวายนั้นไม่เหมือนที่ใด ด้วยความเป็นเอกลัษณ์ (unique) พิเศษ (special) และ ลืมไม่ลง (unforgettable) อะไรที่แยก (sets ... apart) เกาะเหล่านี้ไปจากที่ใดในโลก สิ่งนั้นคือ วัฒนธรรมที่พร้อมมูล (is filled with)ไปด้วย จารีตประเพณี (customs) ที่มีเสน่ห์ (fascinating) ดนตรี (music) ตำนาน (legends) ประเพณี (traditions) และคุณค่า (values)

พวงมาลัยดอกไม้ (The flower lei)

ทุกวันนี้ (Today) จารีตประเพณ๊ฮาวายที่น่าจะ (probably) รื่นรมณ์ที่สุด (the most enjoyable) และไม่อาจลืมได้ (unforgettable) คือพวงมาลัยดอกไม้ (flower lei) จารีตประเพณีบ่งบอก (dictates) ว่า พวงมาลัย ควรมมอบให้ด้วยกิริยาสง่างาม (graciously) ด้วยจูบและถอดออก (removed) ในที่ส่วนตัว (in private) เท่านั้น ถือว่าไม่สุภาพ (rude) ที่จะถอดพวงมาลัยออกต่อหน้าผู้อื่น (in view of anyone) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าคนที่ให้พวงมาลัยแก่คุณ พวงมาลัยแบบต่างๆขึ้นอยู่กับจินตนาการ (imagination) และ แปรแบบจากธรรมดาแถวเดียว (one-strand) ของกล้วยไม้หรือซ่อนกลิ่น (tuberose) ที่จัดให้เป็นพิเศษแก่ผุ้มาเยือนโดยเครื่องบิน หรือเรือ

ภาษา (The language)

ภาษาฮาวายประกอบด้วย (Comprised of) สระ ๕ ตัว และพยัญชนะ ๘ ตัว ภาษาฮาวายมีอักขระ (alphabet) ที่สั้นที่สุดในโลก ภาษาฮาวายใช้คำที่มีความหมายซ่อนเร้น (hidden) เช่นคำว่า อโลฮา (Aloha) ที่ไม่ได้หมายเพียงทักทาย (hello) ลาจาก (goodbye) และ รักเท่านั้น ยังหมายถึง ความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) ความกรุณา (kindness) ความมีเมตตา (compassion) ความสนิทเสน่หา (affection) และความชอบพอ (fondness) คำคำนี้จึงมีความหมายมากกว่าใช้ทักทาย (greeting) หรือแสดงความรัก มันเป็นรากฐาน (basis) ของคุณค่าทางวัฒนธรรม และยังมีคำว่า akahai (อาคาไฮ) ที่ใช้แสดงถึงการกระทำ ที่ถ่อมตน (modest) อ่อนโยน (gentle) และไม่โอ้อวด (unpretentious) และยังมีคำสำคัญอีกคำคือ lokahi (โลคาฮิ) ที่หมายถึง ความกลมกลืน (harmony) และความสงบ (peace) และคำ oluolu (โอลูโอลู) หมายถึง ความเห็นพ้อง (agreeable) ความร่าเริง (pleasant) ความอดทน (patient) และความทนทาน (enduring)