ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 51; Future Forms

ภาษาไทยมีการบอกเวลาอนาตเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ หากแต่ว่าภาษาไทยมีคำบอกเวลาอนาคตเพียงสองคำคือ “จะ” และ “กำลังจะ” แต่ภาษาอังกฤษใช้กริยาแสดงอนาคตร่วมกับ Time Adverbials หรือ กริยาวิเศษณ์ที่แสดงเวลา ดังตัวอย่าง Time Adverbials

Time Adverbials: Sunday, tonight, tomorrow, next week, in an hour,, the day after tomorrow, a week from today, in a few minutes, right away, the week after next

กริยาที่แสดงกาลอนาคตร่วมกับกริยาหลัก มี

1. Present Tense: I arrive

2. Present Progressive: He’s arriving

3. To Be Going to They’re going to arrive

4. Future with Will She will stay for a few days.

นอกจากการบอกกล่าวดังตัวอย่างข้างต้น เราสามารถถามคำถามได้หลายอย่าง

1. Yes/No Question ด้วยการขึ้นต้นประโยคด้วยกริยา To Be เช่น

He’s leaving for Chiangmai tomorrow

Is he leaving for Chiangmai tomorrow?

They are going to Ayuthaya

Are they driving or taking a train to Ayuthaya?

2. Wh-questions: Where, When

You are coming back to see us.

When are you coming back to see us?

He is heading to Phuket.

Where is he heading to?

3 ถามด้วย To be going to + Verb

He is studying French this semester.

Is he going to study French this semester?

They are eating at the snack bar today.

Are they going to eat at the snack bar today?

แบบฝึกหัด ให้สร้างประโยคคำถามจากประโยคบอกเล่าตามตำที่แนะไว้

1. She’s working nights this week. (Be)

__________________________________________?

2. They are going to work next week (To be going to)

__________________________________________?

3. Tonight he’s going to stay at our house. (Where)

__________________________________________?

4. They leave on Saturday (When)

__________________________________________?

5. They are going to do their work in their resort. (Where)

__________________________________________?


เฉลย

1. Is she working nights this week?

2. Are they going to work next week?

3. Where is he going to stay tonight?

4. When do they leave?

5. Where are they going to do their work?

หวังว่าคงฝึกนทนาได้โดยง่าย