ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๑ Auxiliary Verb: Be

กริยาช่วย Be หรือ Auxiliary Verb: Be ใช้ร่วมกับกริยาอื่นเช่น Past Participle ที่ทำหน้าที่เป็นดังคำคุณศัพท์ และมีบุพบทเฉพาะตัว เช่น

To be displeased with ไม่พอใจใน

To be dissatisfied with ไม่พอใจใน หรือ กับ

To be bored with เบื่อกับ

To be tired of เหนื่อยใน

To be surprised at ประหลาดใจใน

To be disappointed in ผิดหวังใน

To be used to เคยชินใน หรือ กับ

TO be interested in สนใจใน

To be accustomed to คุ้นเคยกับ

ส่วนประธานของกริยา be จะใช้ I, he, she เป็นหลัก ถ้าเป็นเรื่องปัจจุบัน จะใช้ I am, He is, She is ถ้าเป็นอดีต จะใช้ I was, He was, She was ดังตัวอย่างการสนทนาที่ตอบสถานการณ์ด้วยตำบางคำข้างต้น

Teacher: Your uncle gave you a necktie that you didn’t like. You return it to the store.

Student A: My uncle gave me a necktie for my birthday. I am displeased with it. I am going to return it to the store.

Teacher: You attended a poor movie.

Student A: I went to the movie yesterday. I was bored with it.

Teacher: Susan came from a tropical country.

Student A: She is not used to the cold weather.


แบบฝึกหัด

ให้อ่านเหตการณ์ แล้วแสดงความคิดเห็นโดยใช้กริยาช่วย Be กับ Past Participle ที่สอดคลัองกับเหต การณ์นั้น

1. Teacher: Pranee came from Thailand to study in New York. It is very cold here. What problems does she have?

Student A: She is not __________ the cold weather and the American food.

2. Teacher: Susan went to a movie last night. She wanted to leave, but her friend wanted to stay until the end. How did she feel?

Student A: She was so __________ the movie.

3. Teacher: Robert went to the library yesterday. He wanted to check out some history book.

Student: He was __________ reading about Pearl Harbor.

4. Teacher: Sombat doesn’t know how to cook. He has to eat hamburgers all the time.

Student: He must __________ eating the same thing every day.

5. Teacher: Malee’s friends have planned to throw a surprised birthday party for her.

Student: She must __________ the party.


เฉลย

1. used to

2. bored of

3. interested in

4. be tired of

5. be surprised at

หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง