ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๘: Clauses as Direct Object

Direct Object หรือกรรมที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา อาจเป็นคำเดียว เช่น He loves HIS GIRL FREND. He loves HER. กรรมของกริยาอาจเป็นอนุประโยค เช่น Do you know who his girlfriend is? อนุประโยค who his girlfriend is ไม่ใช่คำถามเหมือน Who is his girlfriend? แต่เป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นกรรมโดยตรง หรือ Direct Object ของกริยา know จึงต้องเปลี่ยนประโยคบอกเล่า

ดูตัวอย่างคำสนทนาจากการตอบคำถามด้วย Clauses as Direct Object

A: Who invented the telephone? Do know who invented the telephone?

B: No, I don’t know who it was. Who can tell me who invented the telephone?

C: I can tell you who it was. It was Alexander Graham Bell.

A: Who was Marconi? Do you know who Marconi was?

B: No, I can’t remember who he was.

C: I remember who the inventor he was. He was the inventor of the radio telegraph.

A: Do you know who discovered radium?

B: I don’t, but Tony may know who it was.

C: Yes, I do. It was Madame Curie.


ทดลองทำแบบฝึกหัดนี้ดู

1. A: Who was Marilyn Monroe?

B: I know who_____________. She was _____________.

2. A; What did Ernest Hemingway do?

B: I don’t know what _____________.

C: I know what _____________. He wrote novels.

3. A: Do you know many hours Johnny worked yesterday?

B: I know how _____________. He worked 9 hours yesterday.

4. A: Does anyone know _____________Mona Lisa?

B: I do. It was Leonardo da Vinci.

5. A: Can you tell me when Thanksgiving _____________?

B: Yes, I can. It’s November 26.


เฉลย

1. B: who she was. She was a movie star.

2. B: I don’t know what Ernest Hemingway did.

C: I know what Ernest Hemingway did.

3. B: I know how many hours he worked yesterday.

4. A: Does anyone know who painted Mona Lisa?

5. A: Can you tell me when Thanksgiving is?

ศนทนาภาษาอังกฤษกันอีกฉบับหน้าครับ