ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๒๗ Two-Word Verbs 3

ฉบับก่อนได้เสนอเรื่อง Two-Word Verbs และได้ให้การบ้านไว้ ที่จะนำคำเฉลยมาเสนอต่อ ให้ทบทวน Two-Word Verbs ของฉบับที่แล้ว

1. Back out (of) = “withdraw from, fail to keep a promise” “ถอย, ไม่รักษาสัญญา”

2. Back up = “support” “หนุน”

3. Better off = “in a better condition” “เพื่อสถานการณ์ดีกว่า

4. Break in = “tame, train, enter illegally” “ทำให้เชื่อง, ฝึก, เข่ามาผิดกฏหมาย”

5. Break off = “stop, discontinue” “หยุด, ยกเลิก”


แบบฝึกหัด

1. A: What happened to the project?

B: The manager decided to _______ it ______ because it’s too expensive.

2. A: He promised that he would not _______ .

B: I am sure he had the good reason.

3. A: I can’t ride this horse. It’s wild.

B: You need to _______ it ______ first.

4. A: He is thinking about quitting school.

B: I believe he’s _______ with a degree.

5. A: You should _______ him ______.

B: I know. I have tried my best.

ยังมีอีกหลายคำที่จะนำเสนอเพิ่มเติม พร้อมฝึกหัด ให้เตืมคำเหล่านี้ในประโยคต่างๆดังนี้

1. Call for = 1. Come to get Please be ready when I _______ you.

2. Require, Demand Chess _______ concentration.

2. Call off (S) = cancel Millie _______ the party _______ because it rained.

3. Die of = (a disease) Mr. Ford _______ cancer last year.

4. Down and out = without friends or hope. The poet was _______ before he died.

5. For good = forever I am getting back to my country _______.


คำเฉลย

1. died of

2. for good

3. call for

4. call off

5. down and out