ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 55: either…or, neither…nor, not either

either…or

ใช้หมายถึง “อย่างใดอย่างหนี่ง” คำนามที่ใช้ด้วยต้องเป็นเอกพจน์ เช่น

I can wear either the blue dress or the yellow dress.

Either Tom or John has to stay home tonight.

Neither … nor

ใช้หมายถึง “ไม่ใช่ทั้งอย่างนี้ หรือ อย่างนั้น” เป็นการปฏิเสธทั้งสองอย่างที่เป็นเอกพจน์ เช่น

My choice of vacation is neither Cambodia nor Burma.

Neither Tim nor Frank speaks Thai.

Not either

ใช้หมายถึง “ไม่เช่นกัน” คิอเป็นการบอกปฏิเสธทั้งสองประการ เช่น

Sue doesn’t like action movies, and I don’t either.

All my friends don’t lie, my sister doesn’t either.

แบบฝึกหัด

ให้เสริมความตามตำที่แนะไว้ เช่น

Get me some cigarettes at the post office or the bank. {not either)

The post office doesn’t sell cigarettes, and the bank doesn’t either

1. John is not fluent in Thai. Tony cannot speak Thai. (neither…nor)

2. You shouldn’t stay home alone. Your grandmother shouldn’t stay home alone. (neither…nor)

3. This phone is out of order. The other phone is out of order. (either or)

4. You haven’t got much time. I haven’t got much time. (not either)

5. Don’t sit at this table. Don’t sit at any other table. (not either)

เฉลย

1. Neither John nor Tony can speak Thai.

2. Neither you nor your grandmother should stay home alone.

3. Either this phone or the other phone works.

4. You haven’t got much time, and I haven’t either.

5. Don’t sit at this table, and not at the other one either.

การเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องยาก หากฝึกให้ถูกวิธี และสม่ำเสมอ วิธืที่ถูก เริ่มด้วยการหัดฟัง พร้อมเข้าใจในคำพูดที่ฟังอยู่ ซึ่งอาจมีคำ หรือ กลุ่มคำ ที่ไม่คุ้นหู ถ้าฝึกกับคู่สนทนา ให้เขาช่วยออกเสียงช้าๆ และเลียนเสียงตามเขา พร้อมศึกษาความหมาย ของคำและประโยต แล้วบันทึกไว้เพื่อฝึกฝนต่อไป และหมั่นฝึกฝน ก็จะคล่อง