ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 62: Verbs + Preposition (up)

อาทิตย์นี้ เป็นคำกริยาใช้ร่วมกับคำบพบท upที่มีอยู่หลายคำ จะนำคำที่ใช้กันบ่อยๆ มาเสนอดังนี้

Blow up ระเบิด The terrorists plan to blow up the bridge

Build up หนาแน่น A big traffic builds up on most streets in Bangkok.

Burn up ไฟลุกลาม The fire burned up the whole village.

Call up โทรถึง You haven’t talked to him for a month. Call him up.

Cheer up อย่ายอมแพ้ Don’t be miserable. Life is worth living. Cheer up.

Cover up ปิดบัง When we went abroad for a year, we had to cover up the furniture.

Dig up ขุดทิ้ง The plant is dead, so I had to dig it up.

Drink up ดื่มให้หมด It’s the last glass; drink it up.

Fill up เติมให้เต็ม We need to fill up the bucket.

Give up ย่อท้อ Don’t give up easily I know you can do it.


แบบฝึกหัด หาคำกริยาที่เหมาะสมกับประโยคต่อไปนี้

1. I was sad, so he _________ me up.

2. The old bridge was _________ up before the new bridge is built.

3. I had to _________ up solving this difficult exercise.

4. I need to _________ up my grandmother. I haven’t talked to her for a long time.

5. _________ it up, so you will get better.

6. The bush fire is _________ up so fast.

7. The tree is getting too big. We need to _________ it up.

8. It’s getting very cold. You need to _________ up

9. The gas is running very low. We need to _________ up the tank at the next station.

10. I’m getting week. I need to _________ up my muscles


เฉลย

1. Cheered

2. Blown

3. Give

4. Call

5. Drink

6. Burning

7. Dig

8. Cover

9. Fill

10. Build

ยังมีกริยาที่ใช้กับคำบุพบท up อีกหลายคำที่จะนำมาเสนออาทิตย์หน้า