ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๐: Have with just for since been

เราอาจใช้กริยา Have ร่วมกับคำ just, for, since, been แสดงเหคุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น เช่น

I have just been downtown. (ฉันเพิ่งไปในเมืองมา)

She has been shopping for several hours. (เธอไปซื้อของเป็นเวลาหลายชั่วโมง)

She has been shopping since 10:00 this morning. (เธอไปซื้อของตั้งแต่ ๑๐ โมงเช้า

• ใช้ just แสดงเหตุการณ์ที่เพิ่งเสร็จไป

• ใช้ for แสดงจำนวนเวลาของการกระทำ

• ใช้ been แสดงการกระทำที่เป็นระยะเวลาแต่ต้นจนจบ


ตัวอย่างแบบฝึกหัด

ให้ดูตัวอย่างการโต้ตอบคำสนทนาของ A และ B ที่แสดงความคิดเห็น

1. A: Where is Malee? I haven’t seen her for a week.

B: She’s (has) just come back from Chiangmai.

2. A: Why is Peter yawning all the time?

B: He hasn’t slept well for two nights.

3. A: Have they ever traveled?

B: Yes, they have traveled across the United States since they came here.


แบบฝึกหัด

ให้เติมคำ just for since been ใน A หรือ B ให้ได้ความที่เหมาะสม

1. A: I am so tired.

B: What have you done?

A: I have worked _______ ten hours.

2. A: Have you cleaned up your room today?

B: Yes, Mom. I have _______ cleaning up my room _______ two o’clock.

3. A: Have you been playing a video game _______ I left home?

B: No Mom. I haven’t played any games _______ morning

4. A: What have you been doing?

B: I _______ working at a restaurant _______ Monday

5. A: Have you _______ finished your work?

B: I _______ finished my work _______ two o’clock.


เฉลยคำตอบ

1. A: for

2. B: been, since

3. A: since

B: since

4. B: have been, since

5. A; just

B: have/since