ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 50: Questions with Who/Whose

Who เป็นคำถามว่า “ใคร” ส่วน Whose เป็นคำถามว่า “ใครเป็นเจ้าของ” มีวืธีการใช้ดังนี้

Who ตามด้วย กริยา Present Perfect ที่ประกอบด้วย have/has + past participle

Whose ตามด้วยคำนาม กรืยา Be + Pronoun ดูตัวอย่าง

He hasn’t got the ticket.

Who’s got them? Whose tickets are they?

This isn’t your coffee.

Who’s got it? Whose coffee is it?


แบบฝึกหัด

เปลี่ยนประโยคบอกเล่า เป็นประโยคคำถาม Who has + past participle และ Whose + Noun + Be + Pronoun

1. She hasn’t got our mail.

___________________________________ ?

___________________________________?

2. These glasses aren’t yours.

___________________________________ ?

___________________________________?

3. That’s not your coat.

___________________________________ ?

___________________________________?

4. Those aren’t your gifts.

___________________________________ ?

___________________________________?

5. That isn’t your sandwich.

___________________________________ ?

___________________________________?


เฉลย

1. She hasn’t got our mail.

Who’s got it?

Whose mail is it?

2. These glasses aren’t yours.

Who’s got them?

Whose glasses are they?

3. That’s not your coat.

Who’s got it?

Whose coat is it?

4. Those aren’t your gifts.

Who’s got them?

Whose gifts are they?

5. That isn’t your sandwich.

Who’s got it?

Whose sandwich is it?

หวังว่าไม่ยาก พยายามฝึกครับ