ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 56: Verbs + Prepositions

อาทิตย์นี้ จะเป็นเรื่องกริยาที่ใช้กับบุพบท และแต่ละชุดมึความหมายเฉพาะตัว ที่จะต้องจดจำ เพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

บุพบท กับกริยา ความหมาย ตัวอย่างประโยค

Away pass away เสียชีวิต My grandmother passed away forty years ago.

Back grow back ขึ้นมาอีก Your hair will grow back 6 inches per year.

By pass by เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว I feel that life is passing me by.

Down break down เสีย ชำรุด My car broke down yesterday.

Calm down ใจเย็น Don’t get too excited. Calm down.

Slow down ช้าลง Slow down. Don’t drive too fast.

In dig in กิน Dig in before the food gets cold.

Off cool off เย็นลง ใจเย็น He was mad, so he went for a walk to cool off.

Drop off ส่งของ The company will drop off your order.

Take off บินออก, ถอดออก The plane is taking off in a few minutes

Show off อวด Your blouse is tight fitting showing off your figure.


แบบฝึกหัด ให้เติมคำบุพบทให้แต่ละข้อให้ถูกต้อง

1. You have just passed __________ my house.

2. You need to slow __________ if you don’t want to have a heart attack.

3. Her father just passed __________ of a heart attack.

4. His daughter ran __________ with her boyfriend.

5. Do you think my hair will grow __________ ?

6. Tomorrow when the sun comes up the snow will melt __________

7. Tomorrow I will drop __________ a dozen books at your house.

8. Calm __________. It’s not worth it to get angry.

9. Please come __________ . I can’t live without you.

10. This dress was made __________ my sister.


เฉลย

1. by

2. down

3. away

4. off

5. back

6. away

7. off

8. down

9. back

10. by

อาทิตย์ หน้าจะนำกริยาที่ใช่ร่วมกับบุพบทมาเสนอเพิ่มเติม