ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๐ Possessives

Possessives คิอการแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งมีอยู่สามวิธีคือ ๑. ผู้เป็นเจ้าของเป็นคน หรือ สัตว์ จะใช้ ‘s (Apostrophe S อ่านว่า “อะพอสโทรฟี่ เอส) การใช้ Apostrophe S มี

• คำนามเอกพจน์ไม่มี s ลงท้าย ใช้ ‘s เช่น Mary’s dress, the boy’s birthday

• คำนามพหูพจน์ที่ไม่มี s ลงท้าย ใช้ ‘s เช่น the children’s toys, men’s jobs

• คำนามเอกพจน์ที่มี s ลงท้าย ใช้ ‘s เช่น Ross’s team, walrus’ s

• คำนามพหูพจน์ที่มี s ลงท้าย ใช้ ‘ เช่น parents’ , the Smiths’

๒. ผู้เป็นเจ้าของเป็นสิ่งของ ไม่ว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ จะใช้ of เช่น the bark of a tree, the wheels of a bicycle

๓. ผู้เป็นเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของเวลาใช้ ‘s เช่น This morning’s meeting. The last month’s storm

ดูตัวอย่างการสนทนาทั้งสามวิธีดังนี้

Teacher: Tell me the responsibilities of the parents.

Student: The parents’ responsibilities are taking care of the children and the house.

Teacher: Tell me something about a machine and its work.

Student: The work of a machine is usually beneficial to man.

Teacher: How was the meeting this meeting?

Student: This morning’s meeting was informative.

Exercise เติม Possessives ที่ถูกต้องในช่องว่าง

1. A: I saw a blue necktie. Whose is it?

B: It’s ______. (John)

2. A: What happened after the storm yesterday?

B: ______ caused heavy damage to farms.

3. A: The newspaper issued on Monday.

B: ______ reported Covid 19 in Thailand hasn’t increased this year.

4. A: Tell me about a teacher and his responsibility.

B: A ______ is to teach.

5. A: There’s a grammar book on the desk.

B: It’s my______ . (teacher)


เฉลย

1. John’s

2. The yesterday’s storm

3. The Monday’s news paper

4. A teacher’s responsibility

5. teacher’s