ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 78: Agent Nouns

คำกริยาภาษาอังกฤษ จำนวนมาก เปลี่ยนเป็นคำนามได้ด้วยการเติม -er หรือ -or ที่ท้ายคำ เช่น

He teaches. He’s a teacher. He farms He’s a farmer.

He builds. He’s a builder. He repairs. He’s a reoaurer

He collects. He’s a collector. He directs. He’s a director.

It refrigerates. It’s refrigerator. He acts. He’s an actor.

List of Nouns End in –er

builder, farmer, sprinkler, or beeper, foreigner, prisoner, jeweller, lawyer, treasurer

List of Nouns End in –or

accelerator, administrator, calculator, dictator, editor, investor, narrator, projector

แบบฝึกหัด ให้เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม แล้วสร้างประโยคคำถาม ตามตัวอย่าง

He teaches English. Is he a teacher of English?

1. They collect antiques. _____________________________________

2. She sings Thai songs. _____________________________________

3. I translate English. _____________________________________

4. We write suspense stories. _____________________________________

5. He manages a convenient store. _____________________________________

6. She designs children clothes. _____________________________________

7. She advises undergraduate students. _____________________________________

8. They edit Thai newspapers. _____________________________________

9. We investigate criminal cases. _____________________________________

10. He loves horses. _____________________________________


เฉลย

1. Are they collectors of antiques?

2. Is she a singer of Thai songs?

3. Are you a translator of English?

4. Are you writers of suspense stories?

5. Is he a manager of a convenient store?

6. Is she a designer of children clothes?

7. Is she an advisor of undergraduate students?

8. Are they editors of Thai newspapers?

9. Are you investigators of criminal cases?

10. Is he a lover of horses?

ในยามวิกฤตเช่นนี้ จำเป็นต้องอยู่น้าน ไม่ออกไปไหนหากไม่จำเป็น สังคมร่วมใจกันเข้มงวดรักษาความปลอดภัย ให้แก่กัน หากไม่ร่วมใจกันรับผิดชอบ โรคระบาด แล้วจะโทษใคร