ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๖: Adjective + that clause; Adjective + to Verb

Adjective หรือ คำคุณศัพท์ ใช้กับอนุประโยค (clause) ที่นำด้วย that หรือใช้กับ Infinitive Phrase ที่นำด้วย to Clause หรืออนุประโยค ประกอบด่วย ประธาน (Subject) และ กริยา (Verb) เช่น

He was lucky that he won the primary.

Infinitive Phrase หรือวลีที่นำด้วย to เพิ่อแสดงจุดประสงค์ ของการกระทำ เช่น

He was lucky to win the primary.

หมายเหตุ ๑ หากกริยาเป็นปฎิเสธ เช่น

I was disappointed that I did not go to Chiangmai with you.

เมื่อเป็น to infinitive จะไม่เอา to นำหน้า not แต่จะเอา not นำหน้า to เป็น

I was disappointed not to go to Chiangmai with you.

หมายเหตุ ๒ หากกริยามี can/could ประกอบ ให้เปลี่ยนเป็น to be able to เช่น

I was disappointed that I could not go to Chiangmai with you

ให้เปลี่ยนเป็น

I was disappointed not to be able to go to Chiangmai with you.

แบบฝึกหัดที่ ๑ ให้เปลี่ยน that clause เป็น Infinitive Phrase

1. They are happy that they are coming home.

___________________________________________

2. I am glad that I got a job.

___________________________________________

3. I was satisfied that i passed the test.

___________________________________________

4. She was surprised that she ran into her high school friend.

___________________________________________

5. They were glad they won the prize to travel to Italy.

___________________________________________

เฉลย แบบฝึกหัดที่ ๑

1. They are happy to come home.

2. I am glad to get a job.

3. I was satisfied to have passed the test. (ใช้ Present Perfect have passed แทน Past Tense)

4. She was surprised to run into her high school friend. (run into หมายถึง “พบโดยบังเอิญ”)

5. They were glad to have won the prize to travel to Italy. (ใช้ Present Perfect have won แทน Past Tense)

หมายเหตุ ๒ Infinitive Phrase เป็น that clause

6. Mary was disappointed not to win the prize.

___________________________________________

7. Are you happy to know that your parents are coming this weekend?

___________________________________________

8. He is worried that he won’t see you again.

___________________________________________

9. I am disappointed that I can’t see you.

___________________________________________

10, We’re sorry that we have to leave.

___________________________________________

เฉลย แบบฝึกหัดที่ ๒

6. Mary was disappointed not to be able to win the prize.

7. Are you happy to know your parents are coming this weekend?

8. He is worried not to see you again.

9. I am disappointed not to be able to see you again.

10. We are sorry to have to leave.

ติดตาม “สนทนากับดร.การุณ” ฉบับหน้าครับ