ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 59: Verbs + Prepositions 5 (Off)

อาทิตย์นี้เราจะศึกษากริยาที่ใช้กับตำบุพบท Off ซึ่งมีหลายคำ แต่จะนำคำที่ใช้กันบ่อยๆมาเสนอดังนี้

Block off กั้น Our gates are high enough to block off strangers.

Break off หยุดกลางคัน There is another line. I have to break off now.

Call off ยกเลิก Because of the Covid pandemic, we have to call off the trip.

Cut off ตัดออก My telephone was cut off because I didn’t pay the bill.

Dash off รีบออก I dashed off my weekly article in an hour.

Fence off ปิดรั้ว, ขับไล่ Our troops fenced off the enemy.

Pay off ได้ผล I have paid off my debt.

Show off แสดงออก Showing off sometimes is not appreciated.

Take off จะออก The plane cannot take off because the runway isn’t clear.

Ward off ปัด They have tried to ward off their poverty.

Wash off ล้าง I need to wash my hands off this dirt.


แบบฝึกหัด ให้หาคำกริยาให้กับคำบุพบทให้ประโยค

1. Have you _________ off your credit cards?

2. He is _________ off his dancing.

3. It’s time to go to school. He _________ off without having breakfast.

4. We need to _________ off now before it gets dark.

5. The boss just _________ off the meeting because his son is sick.

6. The police _________ off the road that needs to be repaired.

7. She has another call, so she _________ off the conversation.

8. _________ your hands off the dirt.

9. Most people in India are poor. It is difficult for them to _________ off their poverty.

10. The steak is too big. You need to _________ it off into small pieces.


เฉลย

1. Paid

2. Showing

3. Dashed

4. Take

5. Called

6. Block

7. Breaks

8. Wash

9. Ward

10. Cut

ระยะนี้ hate crime กำลังระบาดอยู่ทั่วไป เหมือน Covid virus ระวังตัวอยู่กับบ้าน ถ้าจำเป็นต้องไปทำธุระ หาเพื่อนๆไปกันเป็นกลุ่มคุ้มกันครับ