ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๓ Adjective Clauses (Relative Clauses) 1

Adjective Clauses หรือ Relative Clauses เป็นอนุประโยคที่ขยายความให้กับคำนาม เช่นเดียวกับคำคุณศัพท์ ถ้าเป็นอนุประโยคจะต้องมีประธานและกริยา ตัวประธาน จะใช้แทนคำนามในประโยคหลักที่ต้องมีคำอธิบายเพื่มเติม เช่น

A person who writes As I Lay Dying is William Faulkner,

who writes As I Lay Dying เป็น Adjective Clauses หรือ Relative Clauses ที่แสดงตัวตนของคำนาม A person

อนึ่ง ประโยคหลักและอนุประโยค เป็นความจริงตลอดกาล จึงต้องใช้ Present Tense แม้ William Faulkner จะเสียชีวิตไปนานหลายปี

ดูตัวอย่างการสนทนา

Is an author a person who paints pictures?

No, an author is a person that (who) writes.

Who หรือ that เป็น Relative Pronoun ที่ใช้แทนคำนามที่เป็นบุคคล a person และเป็นประธานในอนุประโยค that (who) writes. เป็นปะธานของกริยา writes ซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดในฉบับนี้

ดูตัวอย่างบทสนทนานี้

A: Is an author a person who paints pictures?

B: No, an author is a person that writes.

A: Is a carpenter a man who builds houses?

B: Yes, a carpenter is a man who works with lumber and nails.


แบบฝึกหัด

1. A doctor

A: Is a doctor a person who takes care of patients?

B: Yes, ________________________________

2. A policeman

A: Is a policeman a man that builds houses?

B: No, a policeman is ___________________________

3. A teacher

A: Is a teacher a person who cleans houses?

B: No, a teacher is ________________________________

4. An actor

A: Is an actor a person who works as a sales representative?

B: No, an actor is ________________________________

5. A truck driver


A: Is a truck driver that drives a truck?

B: Yes, a truck driver is ___________________________


เฉลย

1. B: Yes, a doctor is a person who takes care of patients

2. B: No, a policeman is a person who takes care of the city and the people.

3. B: No, a teacher is a person who teaches children.

4. B: No, an actor is a person that acts in a movie or in a theater.

5. B: Yes, a truck driver is a person that drives a truck.

หวังว่าคงเป็นที่เข้าใจ ฉบับหน้าจะนำเรื่อง Adjective Clauses (Relative Clauses) มาเสนอต่อ