ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๙: Clauses as Direct Object 2

ขอทวนความเกี่ยวกับ Clauses as Direct Object

Clause คือ อนุประโยค หรือประโยครองที่ขยายความให้ประโยคหลัก อาจทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาในประโยคหลัก หรือเป็นกรรมของกริยาในประโยคหลัก

บทเรียนในฉบับนี้ เราจะมาฝึกใช้ อนุประโยค ที่ทำหน้าที่เป็น กรรมของกริยาในประโยคหลักที่ลงท้ายด้วย that เช่น I know that ที่มีกริยา know เป็นกริยาหลักในประโยค ที่ต้องมีกรรมมาขยายความ และต้องเป็นอนุประโยค เช่น I know that he likes to travel.

และถ้าอนุประโยคเป็นคำถามตามหลัง that ต้องเปลี่ยนเป็นรูปประโยคบอกเล่า คือมีกริยาตามหลังอนุประโยค เช่นจากประโยคคำถาม what does a jeweler do? เป็น what a jeweler does

ก่อนที่จะฝึกสนทนาการใช้ Clauses as Direct Object ตามหลัง that ให้ดูตัวอย่างนี้

Teacher: Do you know what a jeweler does?

Student: I know that he repairs watches.

Teacher: Do you know what a cook does?

Student: I know that a cook cooks food.

Teacher: Do you know what a realtor does?

Student: I know that a realtor represents a home owner sells his or her house and also a buyer buys his or her house.


แบบฝึกหัด

1. A: Do know what an usher does?

B: I believe that he shows ____________.

2. A: Do you know what a teacher does?

B: I know that he or she ___________

3. A: Do you know what a mail carrier does?

B: I believe that he or she ___________ .

4. A: Do you know what a butcher does?

B: I think that a butcher ___________ .

5. A: Do you know what a maid does?

B: I know that a maid ___________ .


เฉลยแบบฝึกหัด

1. B that he shows people to their seats at the theater

2. B: that he or she teaches a subject

3. B: that he or she delivers mail

4. B: think a butcher cuts meat

5. B: that a maid does house work.

ระยะนี้คนไทยมาเที่ยวฮาวาย บางคนเป็นผู้ติดดามผลงานของผมในแคลิฟอร์เนีย และยังนึกถึงผม อยากติดต่อผมแต่ไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์ผม หรือผู้อ่านมึคำถามการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ติดต่อผมโดยตรงที่ 714-220-7439