ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๓ “ทำ vs Do”

อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เขียนถึงคำไทยว่า “ทำ” ซึ่งบางคำ พ้องกับคำอังกฤษว่า “make” และ “ทำ” ยังพ้องกับคำอังกฤษว่า “Do” ในบางคำ ซึ่งเป็นเนื้อหาของฉบับนี้

Do One’s Duty ทำหน้าที่ เช่น

Remember to do your duty by honoring your parents.

จำไว้ที่จะต้องทำหน้าที่ของเธอด้วยการให้ความเคารพต่อพ่อแม่ของเธอ

Do Badly ทำไม่ดี เช่น

I did very badly on my test, so I’ll have to retake it.

ฉันทำข้อสอบไม่ดี เลยต้องสอบใหม่

Do your best ทำให้ดีที่สุด เช่น

If you do your best all the time, you will be successful in the future.

ถ้าเธอทำให้ดี่ที่สุดทุกเวลา เธอจะประสบความสำเร็จในอนาคต

Do business ทำธุรกิจ เช่น

I really enjoy doing business with you.

ผมสนุกกับการทำธุรกิจกับคุณ

Do chores ทำงานบ้าน เช่น

I can’t go shopping with you; I have to do chores today.

ฉันออกไปซื้อของกับเธอไม่ได้ ฉันต้องทำงานบ้านวันนี้

Do damage ทำความเสียหาย เช่น

The flood has done a lot of damage to the town.

น้ำท่วมทำความเสียหายไห้เมือง

Do the dishes ล้างถ้วยชาม เช่น

I am tired of doing the dishes. Please buy a dishwasher.

ฉันระอาที่จะล้างถ้วยชาม โปรดซื้อเครื่องล้างจานเถอะ

Do good ทำดี เช่น

We should do good by helping the less fortunate people.

เราควรจะทำดีด้วยการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส

Do the gardening ทำสวน เช่น

One of my favorite hobbies is doing oil painting.

งานอดิเรกที่ผมโปรดคือการวาดภาพสีน้ำมัน

Do homework ทำการบ้าน (ไม่ใช่การบ้าน) เช่น

You have to do your homework before going out with your friends.

เธอต้องทำการบ้านก่อนที่จะออกไปกับเพื่อนๆ

Do housework ทำงานบ้าน เช่น

I have to do housework every day because we cannot afford to have a maid.

ฉันต้องทำงานบ้านทุกวัน เพราะเราไม่อาจจ้างคนใช้ได้

หวังว่าผู้อ่านจะนำไปใช้เป็นประโยชน์บ้าง