ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 57: Verbs + Prepositions 3

แม้คำบุพบท หรือ Preposition ของภาษาอังกฤษจะมีไม่มาก เมื่อใช้ร่วมกับคำกริยา หรือ Verb ซึ่งมีมากมายที่ต่างมีคำบุพบทที่ใช้ร่วมเฉพาะตัว ที่จะต้องจดจำ ดังต่อไปนี้

Down

Break down ชำรุด แตกหัก The machine is very old. It finally broke down.

Burn down ไฟไหม้ The house across the street was burnt down.

Count down นับลง It’s now time to count down for the New Year.

Jot down จดลง I want a lot of things from the store. Jot them down.

Let down ละทื้ง She doesn’t trust him, so she let him down.

Mark down ลดราคาลง We need to mark down some items that are old.

Narrow down ขยายความลง Can you narrow down the meaning of the word?

Put down วางลง The box is too heavy; put it down.

Run down ทำให้ล้ม ลดจำนวน The boy was run down by a bicycle

Shoot down ยิงตก He shot down the bird.

Shut down ปิด The Covid pandemic, many stores were shut down.

Turn down ลดเสียง ปฏิเสธ It’s too loud. Turn the volume down. She turned down his offer.

Write down เขียน Write down your full name.


แบบฝึกหัด ให้เติมคำกริยาให้ถูกต้อง

1. Many restaurants were _________ down during the Covid pandemic.

2. We have used this tool for many years. It finally _________ down.

3. We have to _________the price down 50%.

4. My older sister _________ downs her clothes to me.

5. Please don’t _________ me down. I really need you.

6. We are _________ down on sugar and salt. Can you get some more?

7. _________ down the following items I need from the store.

8. The building is tool old. It has to be _________ down

9. He was _________ down by a biker.


เฉลย

1. Shut

2. Broke

3. Mark

4. Handed

5. Let

6. Running

7. Write

8. Torn

9. run

ดีใจที่คุณบุณเจิดเขียนมมาบอกว่าติดตามบทวานี้ จึงได้ทราบว่าที่ตั้งใจเขียนเป็นวิทยาทานแก่คนไทย ไม่ไร้ผล ผู้อ่านท่านใด มึคำถามเขียนมาได้ที่ dr.grujanawech@gmail.com