ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๖ Time Expression

การบอกเวลาของการกระทำ เป็นการสนทนาในชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษ อันมีคำต่างๆคือ for,, during, when และ while ที่บอกเวลาของการกระทำต่างกัน ฉบับนี้ จะเสนอสองคำ คือ for กับ during ใช้ for บอกจำนวนเวลา เช่น for two hours, for three weeks, for a year. หรือบอกจำนวนเวลาที่ไม่มีกำหนดแน่นอน เช่น for a long time, for several weeks ใช้ during กับคำนามที่การกระทำนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่กำหนดเวลา เหมือนกับการใช้ for ดังตัวอย่างการสนทนาของสามคน

A: They studied

B: They studied for two hours.

C: They studied during the evening.

A บอกแต่การกระทำโดยไม่บอกเวลา

B บอกเวลาโดยใช้ for แสดงขำนวนการกระทำ ทั้งสิ้น

C บอกเวลาโดยใช้ during แสดงเวลาในระหว่างที่การกระทำนั้นเกิดขึ้น

แบบฝึกหัดที่ ๑

1. We usually go to Hawaii.

A: We usually go to Hawaii _______ two weeks.

B: We usually go to Hawaii _______ winter.

2. Mary sometimes cries.

A: Mary sometimes cries _______ an hour.

B: Mary sometimes cries _______ the night.

3. The electricity went off.

A: The electricity went off _______ the evening.

B: The electricity went off _______ two hours.

4. Mary sometimes cries.

A: Mary sometimes cries _______ an hour.

B: Mary sometimes cries _______ the night.

5. The never speak to me.

A: The never speak to me _______ lunch hours.

B: The never speak to me _______ four hours.

เฉลย

1. A: for B: during

2. A: for B: during

3. A: during B: for

4. A: for B: during

5. A: during B: for

ไม่ยากใช่ไหมครับที่จะหัดสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับหน้าเราจะเพิ่มทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษกันต่อไป