ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 73: Correlative Conjunctions

อาทิตย์นี้ เป็นเรื่องของ Correlative Conjunctions หรือคำสันทานผสมที่ใช้เชื่อมความคล้อยตามในเชิงบอกรับ คือ and…too และในเชิงบอกปฏิเสธร่วมกัน คือ and…either คำนี้คนอเมริกันออกเสียงว่า “อีเธอร์” คนอังกฤษออกเสียงว่า “ไอเธอร์”

ดังตัวอย่างที่ ๑

He wants coffee. I want coffee. He wants coffee, and I do too.

ทั่งสองคนต้องการกาแฟเหมือนกัน รวมพูดเป็นประโยคเดียวด้วยการใช้ and…too และในส่วนที่สอง ก็ไม่ต้องใช้กริยา want ซ้ำ ให้ใช้กริยาช่วย do แทน

ตัวอย่างที่ ๒

He doesn’t want tea. I don’t want tea. He doesn’t want tea, and I don’t ether.

ทั้งสองคนไม่ต้องการชาเหมือนกัน รวมพูดเป็นประโยเดียวได้ ด้วยการใช้ and…either

แบบฝึกหัด

ให้รวมสองประโยคด้วยการใช้ and…too กับประโยคที่เหมือนกัน และ and…either กับประโยคปฏิเสธเหมือนกัน

1. He wants a hamburger. I want a hamburger.

------------------------------------------------------

2. He didn’t have much time. I didn’t have much time.

------------------------------------------------------

3. She likes Thai food. I like Thai food.

------------------------------------------------------

4. You didn’t leave her a tip. I didn’t leave her a tip.

------------------------------------------------------

5. They didn’t make any mistakes. He didn’t make any mistakes.

------------------------------------------------------

6. You feel a little hungry. He feels a little hungry.

------------------------------------------------------

7. She didn’t bring her ID card. I didn’t bring my ID card.

------------------------------------------------------

8. He has a couple of questions. She has a couple of questions.

------------------------------------------------------

9. She didn’t send them a check. I didn’t send them a check.

------------------------------------------------------

10. They know the solution to the problem. I know the solution to the problem.

------------------------------------------------------


เฉลย

1. He wants a hamburger, and I do too.

2. He didn’t have much time, and I didn’t either.

3. She likes Thai food, and I do too.

4. You didn’t leave her a tip, and I didn’t either.

5. They didn’t make any mistakes, and he didn’t either.

6. You feel a little hungry, and he does too.

7. She didn’t bring her ID card, and I didn’t either.

8. He has a couple of questions, and she does too.

9. She didn’t send them a check, and I didn’t either.

10. They know the solution to the problem, and I do too.

ไม่ยากไปใช่ไหมครับ รักษาสุขภาพและความปลอดภัยครับ