ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๙: What + be + Adjective + Infinitive

อาทิตย์นี้ เราจะมาฝึกถามคำถามด้วย What + be + Adjective + Infinitive และตอบคำถามเช่นเดียวกัน ดูตัวอย่าง

Asking questions:

It was hard to understand English idioms

What was hard to understand?

It was foolish of you to gossip about him.

What was I foolish to do?

แบบฝึกหัดที่ ๑

ให้สร้างคำถามจากคำบอกเล่า

1. It was wonderful to visit them again ________________________________

2. It was clever of your boy to think of that. ________________________________

3. It was careless to forget my wallet. ________________________________

4. It was impolite of Tim to criticize his friend. ________________________________

5. It was wrong of him to break up with his girlfriend. ________________________________

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑

1. What was wonderful to do?

2. What was clever of your boy to do?

3. What was careless to do?

4. What was impolite of Tim to do.

5. What was wrong of him to do?

Answering Questions

จากคำถาม What ตามด้วยคำนาม หรือ kind of กับคำนาม ทำได้ดังนี้

What kind of book is good to read? Biography is good to read.

What language is the easiest to learn? Thai is the easiest to learn.

แบบฝึกหัดที่ ๒

ให้ตอบคำถามจากคำที่แนะไว้

1. What sports are exciting to watch? (football and basketball)

2. What kind of news is disturbing to hear? (Covid 19)

3. What kind of information is good for a tourist to have? (What to see and do)

4. What sounds of English are hard to make? (though, perfume, measure)

5. What is the best kind of car to buy? (Mercedes)

เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒

1. Football and basketball are exciting to watch.

2. Covid 19 is disturbing to hear.

3. What to see and do information is good for a tourist to have.

4. Though, perfume, measure are hard to make

5. Mercedes is the best kind of car to buy.

หมั่นฝึกไป ไม่นานก็จะพุดได้คล่อง และถุกต้อง