ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๑๒ “ทำ”

ได้ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) ทางภาษาอังกฤษ แต่ไม่เคยได้สอนภาษาอังกฤษแก่คนไทย นอกจากนักศึกษาอเมริกันจนเกษียร รวม ๓๕ ปี มาปีนี้ จึงอยากให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ตนไทย ผ่านทาง Thai LA

คำศัพท์บางคำในภาษาไทยเช่น “ทำ” มีใช้ได้หลายกรณี เช่น “ทำงานบ้าน” (do house work) “ทำความสะอาดบ้าน” (clean the house) “ทำเตียง” (make the bed) “ทำผิดกฏหมาย” (break the law) “ทำตัว” (behave) และอีกมากมาย จะเห็นได้ว่า คำว่า “ทำ” ใช้ในกรณีต่างๆ เช่นเดียวกับกริยา make ที่ใช้กับคำอื่นๆแสดงการกระทำในหลายกรณี ซึ่งเป็นเรื่องของฉบับนี้

Make a bargain “ต่อลอง”

I will make a bargain with you. If you wash the dishes, I will dry.

“ผมจะต่อลองกับคุณ ถ้าคุณล้างจาน ผมจะเช็ดแห้ง”

Make a change “เปลี่ยนแปลง”

People should always be ready to make a change in their habits.

“คนเราควรจะพร้อมที่จะเปลี่ยนนิสัยของเขา”

Make a decision “ตัดสินใจ”

You must make a decision about your future work.

“คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงานอนาคตของคุณ”

Make an effort “ทำความพยายาม”

You will not succeed if you never make an effort.

“คุณจะไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้าคุณไม่เคยพยายาม”

Make an error “ทำผิดพลาด”

Don’t worry about making an error; go ahead and try.

“อย่าวิตกกังวลเรื่องที่ทำผิดพลาด เอาเถิด และพยายาม”

Make friends with “เป็นเพื่อน”

Tracy gets along with everybody. He could make friends with strangers.

“เทรซี่เข้าได้กับทุกคน เขาสามารถเป็นเพื่อนกับคนต่างหน้าได้”

Make fun of “ล้อเลียน หรือ ล้อเล่น”

It is not polite to make fun of physically handicapped people.

“มันไม่สุภาพที่จะล้อเลียนคนพิการ”

Make a mistake “ทำผิดพลาด”

In surgery a doctor cannot afford to make a mistake.

“ในการผ่าตัด หมอไม่อาจเสี่ยงความเสียหายที่จะทำผิดพลาดได้”

Make a promise (or resolution or vow) “ให้สัญญา หรือ การแก้ปัญหา หรือ คำมั่น”

If you make a promise, you should fulfill it.

“ถ้าคุณสัญญา คุณควรทำให้ได้”

Make a turn “เลี้ยว”

Drive to the next intersection, and make a left turn.

“ขับไปที่สี่แยกข้างหน้า แล้วเลี้ยวซ้าย”

หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง และถ้ามีคำถาม กรุณาส่งมาทาง อี เมล ผมจะตอบให้