ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
บทที่ ๑๔ ใช้คำให้ถูก

อาทิตย์นี้ ขอเสนอคำที่คล้ายกัน และอาจใช้ผิดคำ ซึ่งมีคำต่อไปนี้ ALREADY VS. ALL READY

· Already เขียนเป็นคำเดียว เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ขยายความให้กริยา ในความหมายว่า “เสร็จแล้ว” เช่น

Have you already done your homework? เธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรือ

I have already done my homework. ผมทำการบ้านเสร็จแล้ว

· All ready เขียนแยกเป็นสองคำ มักตามด้วยกริยาที่มี to หมายถึง “ทุกอย่างเรียบร้อย” เช่น

I am all ready to go with you. ผมพร้อมที่จะไปกับคุณแล้ว

We are all ready to travel next month. เราพร้อมที่จะเดินทางเดือนหน้า

ALREADY VS. YET

ทั้งสองคำมีความหมายคล้ายกันคือ “ถึงตอนนั้นหรือตอนนี้” แต่ใช้แทนกันไม่ได้ ดังนี้

· Already ใช้ในประโยคบอกเล่า (Affirmative statements) อยู่หน้ากริยาหลัก เช่น

He already finished his workout and ready to go for lunch.

เขาออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะไปกินอาหารกลางวัน

หรือหลังกริยาช่วย (Auxiliary Verbs) is, am, are, was, were ที่เป็นกริยาหลักด้วย เช่น

They are already here. They are waiting for you in the living room.

เขาอยู่ที่นี่แล้ว เขากำลังคอยคุณอยู่ในห้องรับแขก

หรือระหว่างกริยาช่วยและกริยาหลัก เช่น

I have already been to Krabi four times. ผมไปกระบี่มาแล้วสี่ครั้ง

และจะวาง already ไว้หลังประโยคก็ได้ เช่น

I have been to Krabi four times already.

ในประโยคคำถาม ใช้ already แสดงความประหลาดใจ เหมือนไม่เชื่อ เช่น

Have you finished your homework already? เธอทำการบ้านเสร็จแล้ว (จริง) หรือ

· Yet ใช้กับประโยคปฏิเสธ (Negative Statements) อยู่หลังกริยา หรือท้ายประโยค เช่น

The guests are not here yet. แขกยังไม่มา

ในประโยคคำถามและคำถามปฏิเสธ (Negative Questions) จะใช้ yet เช่น

Have you met Mr. Chaiwat yet? คุณได้พบ (รู้จัก) คุณชัยวัฒน์หรือยัง

No one has done it yet. ยังไม่มีใครทำเลย

เมื่อพบคำเหล่านี้ในหนังสือใด โปรดสังเกตการใช้คำ และหมั่นศึกษาครับ