ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๒๕ Two-Word Verbs

มีกริยาบางคำที่ใช้ร่วมกับบุพบท การรวมตัวเช่นนี้ เรียกว่า Two-Word Verbs ที่ทำให้ตวามหมายเดิมของกริยาเปลี่ยนไป เช่นกริยา Look หมายถึง “มอง” “ดู” แต่พอมี for ตามมา ความหมายเดิมจะเปลี่ยนไปเป็น “หา” หรือ มึคำบุพบทอื่นเช่น up to จะเป็นอีกความคือ “เคารพ”

บทสนทนาในฉบับนี้จะนำ Two-Word Verbs บางคำมาเสนอดังนี้

• Ask for = ขอ

• Check out = แจ้งออก

• Hand in = ส่ง

• Hope for = หวังได้

• Put out = ดับ

• Take over = เข้าดำเนินงาน

• Talk over = พูดกันให้เข้าใจ

• Think over = คิดให้รอบคอบ

• Turn off = ปิด

• Try on = ลอง

• Wind up = ไข


แบบฝึกหัดที่ ๑

เติมคำในบทสนทนา ตามความในประโยคที่แนะไว้

1. A: What’s that noise downstairs?

B: Oh, I forgot to ________ _____ the TV.

2. A: Come to the show with me.

B: Sorry, I can’t. I have to ________ _____ my homework tomorrow.

3. A: I take these dresses.

B: Don’t you want to ________ them _____.

4. A: The clock is dead.

B: I forgot to ________ _____ .

5. A; Smoking is prohibited in this area.

B: I understand. I’m going to ________ it _____


เฉลย

1. turn off

2. hand in

3. try them on

4. wind it

5. put it out


พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ