ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 83: Adverbials (with/without)

มีการบอกอากัปกิริยาด้วยการใช้คำบุพบท with/without กับคำนาม เช่น

They manage without servants. พวกเขาทำงานโดยไม่มีคนช่วย

Did you ever eat with chopsticks? คุรเคยทานอาหารด้วยตะเกียบไหม

You can’t teach without a white board. คุณไม่อาจสอนโดยไม่ใช้กระดานขาว

He’s answering witเh a smile. เขากำลังตอบด้วยยิ้ม

แบบฝึกหัด ให้เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ด้วยการใช้คำบุพบท with/without กับคำนาม เช่น

He talked very charmingly. He talked with a lot of charm.

1. They didn’t act honorably. (with honor) ________________________________

2. She passed the exam easily. (with ease) ________________________________

3. I said it honestly. (with honesty) ________________________________

4. They didn’t write intelligently. (with intelligence) _____________________________

5. He contributes regularly. (with regularity) ________________________________

6. She sings beautifully (with beauty) ________________________________

7. They answered very accurately. (with accuracy) ________________________________

8. He doesn’t work enthusiastically. (with enthusiasm) _____________________________

9. We listened sympathetically. (with sympathy) ________________________________

10. She drives carefully. (with care) ________________________________


เฉลย

1. They acted with honor.

2. She passed the exam with ease.

3. I said it with honesty.

4. They didn’t write with intelligence.

5. He contributes with regularity.

6. She sings with beauty.

7. They answered with accuracy.

8. He doesn’t work with enthusiasm.

9. We listened with sympathy.

10. She drives with care.


บทเรียนอาทิตย์นี้ นอกจากจะรู้วิธีการใช้คำกริยาวิเศษณ์ และคำนามที่พ้องกับคำกริยา วิเศษณ์ เช่น ease/easily, interest/interestingly, beauty/beautifully, wonder/wonderfully, care/carefully, beauty/beautifully peace/peacefully

หวังว่าผู้อ่านจะสนใจพยายามฝึกต่อไปครับ