ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๓๑ Comparisons

การเปรียเทียบบางตรั้งเป็นความจำเป็น เช่นในการเลือกคบคน เลือกสถานที่จะอยู่อาศัย เลือกสิ่งที่ต้องการซื้อหา และอีกสารพัด ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น

คำที่ใช้เปรียบเทียบมี like (เหมือน), the same as (เหมือนกับ), different from (ต่างจาก) ทั้งสามคำใช้กับกริยา To Do และมักใช้ร่วมกับกริยาวิเศษณ์ หรือ Adverb เช่น very, almost, too, exactly เพื่อเน้นการเปรียบเทียบ ดูตัวอย่างการสนทนาของคนสองคน

A: Is a lion like a leopard?

สิงห์โตเหมือนกับเสือดาวหรือไม่

B: Yes, a lion is almost like a leopard, but a leopard has spots.

ใช่ สิงห์โตเกือบเหมือนเสือดาว แต่เสือดาวมีลายจุด

A: Is a lion different from an elephant?

สิงห์โตต่างจากช้างหรือไม่

B: Yes, a lion is very different from an elephant. A lion is smaller than an elephant.

ใช่ สิงห์โตต่างจากเช้างมาก สิงห์โตเล็กกว่าช้าง


แบบฝึกหัด

1. A: Is an orange like a grapefruit?

B: Yes. an orange is almost _______ a grapefruit, but an orange is _______ than a grapefruit.

2. A: Is spring _______ summer?

B: Yes, spring is cooler than summer.

3. A: Is a quarter of an hour the same as fifteen minutes?

B: Yes, a quarter of an hour is _______ _______ fifteen minutes.

4. Is a cherry like a grape?

Yes, a cherry is _______ _______ a grape. A cherry is red, but a grape green.

5. Are traffic laws in Bangkok the same as those in Chiangmai?

Yes, they are _______ _______.


เฉลย

1. like smaller

2. different from

3. exactly the same as

4. almost like

5. exactly the same