ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 71: Verifications

ได้ฝึกการเสริมความให้กระจ่างไปแล้วหลายอาทิตย์ อาทิตย์นี้จะฝึกการใช้ Conjunctions หรือ คำสันทาน and (และ), or (หรือ), but (แต่) ดังตัวอย่าง

And

He speaks Chinese and Thai.

Laughing and singing are good for health.

Or

Do you want your steak rare or medium?

Do you prefer standing or sitting?

But

He has tried but failed.

He wants his steak rare but not raw.


แบบฝึกหัด

ให้สร้างประโยค ด้วยการใช้ความ และคำสันทาน ที่แนะไว้

1. Where are my shoes? (on the shoe rack or in the bedroom)? ________________________

2. I need (a carpenter not a handyman) _________________________

3. I want (a hamburger/a cup of coffee) _________________________

4. I walked (in the rain/without a raincoat) _________________________

5. I (went downtown = เข้าเมือง /bought a new suit) _________________________

6. She (send him a note/give him a ring = โทรถึง) _________________________

7. They (went downtown/bought very little) _________________________

8. We can leave (tomorrow/the day after = วันต่อมา) _________________________

9. I can see you (after 10 o’clock/before noon) _________________________

10. Did you ask me (who/what) ? _________________________

เฉลย

1. They are on the shoe rack or in the bedroom.

2. I need a carpenter not a handyman)

3. I want a hamburger and a cup of coffee.

4. I walked in the rain but without a raincoat.

5. I went downtown and bought a new suit.

6. She can send him a note or give him a ring.

7. They went downtown but bought very little.

8. We can leave tomorrow or the day after.

9. I can see you after 10 o’clock or before noon)

10. Did you ask me who or what?

หวังว่าคงทำได้ไม่ยาก พยายามฝึกฝน แล้วจะเก่งขึ้นครับ