ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ 58: Verbs + Prepositions 4

มีคำกริยาอีกหลายคำที่ใช้กับคำบุพบทเฉพาะคำ ต้องจดจำเอา ดังคำเหล่านี้

Off

Break off ๑. หักให้เล็กลง He broke off the long stick into two pieces.

๒.หยุดพูดทันที She broke off the conversation because it’s boring.

Call off ยกเลิก It’s going to rain. We have to call off the ball game.

Cut off ตัดไฟ The electricity was cut off because you didn’t pay the bill.

Pay off สำเร็จผล You should be glad that all your hard work paid off.

จ่ายหมด In two months, I will pay off my credit card.

Show off อวด He just bought a new car and wanted to show it off.

Take off บินขึ้น The plane is taking off in a few minutes.

ถอดออก Please take off your shoes before entering the house.

Top off ตกท้าย She topped off the dinner with ice cream.


แบบฝึกหัด ให้หาคำกริยา สำหรับคำคุณศัพท์ ตามความหมายองประโยค

1. The wood is too long. Can you _________ it off.

2. She is always nervous when the plane _________ off

3. Last month he forgot to pay the bill, so the electricity was _________ off.

4. Jessica wants to _________ off her new dress.

5. Relax Your hard work will _________ off.

6. The meeting was _________ off because the boss is sick.

7. It’s not polite to _________ off the conversation even thought you don’t like it.

8. I am going to _________ off my student loan in two months.

9. I wonder what you are going to _________ off the delicious dinner.

10. Let’s _________ off the party because we have to get up early.


เฉลย

1. Cut

2. Takes

3. Cut

4. Show

5. Pay

6. Call

7. Break

8. Pay

9. Top

10. Call

ไม่ยากไปไหมครับ พยายามฝึกฝน ไม่นาน ก็จะเก่งขึ้น