ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
ตอนที่ ๔๖ Have got, Possessives

Have got ใช้แทน Have ได้ เพราะมีความหมายเดียวกัน คือ “มี” แต่ Have got จะใช้ในภาษาพูด ส่วน Have จะดูเป็นทางการหรือ formal กว่า เช่น I’ve got a secret. หรือ I have a secret. ทั้งสองรูปแบบจะใช้กาลปัจจุบัน หรือ Present Tense

Have got ใช้ร่วมกับคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เรียกว่า Possessive Pronouns: my, your, his, her, its, their การแสดงความเป็นเจ้าของกับตัวบุคคล ทำได้ด้วยการใช้ ‘s หลังบุคคล เรียกว่า Possessive Noun ดังตัวอย่าง

I’ve got (have got) a secret. It’s (is) your ticket.

He’s got (has got) problems. It’s (is) his problems.

Jack’s got (has got) a question. It’s Jack’s question.

แบบฝึกหัดที่ ๑ เปลี่ยนประโยคที่ใช้ Verb to Be เป๊น Have /Has got ดังตัวอย่าง

1. That’s (is) Jim’s wife. Jim’s (has) got a wife.

2. This is their new Jaguar. They___________________________

3. These are my two sons. I___________________________

4. This is her new apartment. She___________________________

5. This is Betty’s driver’s license. Betty___________________________

เฉลยคำตอบ

2. They’ve (have) got a new Jaguar.

3. I’ve got two sons.

4. She’s got a new apartment.

5. Betty’s got a driver’s license.

หากจะถามว่าใครเป็นเจ้าของ ก็ถามว่า Who’s got (has got) โดยถือว่า Who เป็นเอกพจน์ ให้สังเกตคำนามว่าเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ จะได่ใช้คำสรรพนามได้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง

He hasn’t got the tickets. Who’s got them? them หมายถึง the tickets

แบบฝึกหัดที่ ๒ ให้ถามคำถามจากความทีให้ไว้

1. She hasn’t got our mail. __________________________________

2. I haven’t got the stamps. __________________________________

3. We haven’t got your passport. __________________________________

4. He hasn’t got the information. __________________________________

5. She hasn’t got our coffees. __________________________________

เฉลยคำตอบ

1. Who’s got it?

2. Who’s got them?

3. Who’s got it?

4. Who’s got it?

5. Who’s got them?

ฝึกอาทิตย์สม่ำเสมอ ไม่นานก็จะพูดได้ถนัด